O nas

Kopalnia Soli „Wieliczka” jest jednym z najstarszych przedsiębiorstw w Europie. Zakładem produkcyjnym była już w XIII wieku, a przez kolejne stulecia współtworzyła potęgę polskiej gospodarki. Dostarczała sól na stoły niemal całej Europy.

Współcześnie jest jednym z najchętniej zwiedzanych miejsc w Polsce i wciąż czynnym zakładem górniczym, w którym w trosce o ochronę miejsc zabytkowych prowadzone są intensywne prace zabezpieczające. Ze swym ogromnym dziedzictwem kultury materialnej i bogactwem przyrody nieożywionej podziemna Wieliczka stanowi unikatowy w skali światowej zabytek. 

Kopalna Soli "Wieliczka"
Kopalnia Soli “Wieliczka”

Podziemny labirynt 

Wielicka kopalnia to aż 2391 komór i ponad 245 kilometrów chodników. Tyle wyrobisk powstało pod Wieliczką przez ponad 700 lat eksploatacji złoża soli.
 
Z powierzchni do podziemi wydrążono 26 szybów górniczych (6 czynnych do dziś) i 180 szybików międzypoziomowych. Pod Wieliczką jest 9 głównych poziomów oraz kilka międzypoziomów. Najniżej z wydobyciem soli górnicy dotarli do głębokości 327 metrów.  

Turyści zwiedzają niewielki obszar całej kopalni: ok. 2% podziemnych wyrobisk. Poza szlakami zwiedzania, a także w niektórych komorach i chodnikach tras, prowadzone są prace renowacyjne.

Polegają one m.in. na zabezpieczaniu wyrobisk metodą kotwienia lub obudowami drewnianymi. Realizowane są też przebudowy chodników oraz modernizacje szybów górniczych.  
 
Złoże soli Wieliczka wraz ze złożem Barycz, eksploatowaną w XX wieku kopalnią otworową, stanowi jedną całość. Rozciąga się ono niemal równoleżnikowo. Jego długość wynosi około 10 kilometrów (na kierunku wschód – zachód od Baryczy po Sułków). Szerokość waha się od kilkuset metrów do około 1,5 kilometra (w cięciu północ – południe). 

Wieliczka to 245 kilometrów podziemnych chodników i korytarzy

Zabytek i obiekt górniczy

W 1978 roku kopalnia wpisana została na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wieliczka była wtedy jeszcze wiodącym producentem soli w Polsce.  Sól warzoną na skalę przemysłową produkowano w Wieliczce do 1996 roku.  

Dziś kopalnia jest wciąż czynnym zakładem górniczym, z wyjątkową kulturą, sztuką i tradycjami, sięgającymi wiele wieków wstecz. Dostępna na rynku sól wielicka powstaje w procesie utylizacji wód zasolonych. Zagospodarowując wycieki słonej wody kopalnia chroni środowisko naturalne.  

Z uwagi na panujące pod ziemią warunki geologiczno-górnicze, górotwór wielicki podlega i będzie podlegał w przyszłości, skutkom wielowiekowej intensywnej eksploatacji. Górnicy usiłują jak najpełniej chronić miejsca zabytkowe.  
 
Po zakończeniu eksploatacji złoża soli najważniejszym, kluczowym zadaniem solnego przedsiębiorstwa stało się zabezpieczenie powstałych pod ziemią pustek (ponad 9 mln m3). Drugą funkcją: turystyczne udostępnianie historycznego i kulturowego dziedzictwa kopalni. 

Misja  

Naszym najważniejszym celem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń i udostępnienie społeczeństwu pomnika historii i kultury Narodu Polskiego, unikalnego zabytku światowego dziedzictwa przyrody i techniki oraz miejsca kultu. 
 
Czujemy się odpowiedzialni wobec całego społeczeństwa za zrealizowanie tego celu. 
 
Nasza praca jest kontynuacją dorobku dziesiątków pokoleń wolnych, wykształconych górników. Chcemy podtrzymywać i rozwijać te tradycje. 
 
Zrobimy wszystko, żeby naszym gościom zapewnić pełne bezpieczeństwo, odpoczynek, rozrywkę i edukację w dobrych i korzystnych dla zdrowia warunkach. Będziemy odnosić się do wszystkich z szacunkiem i gościnnością, a praca i obsługa będzie dobrze zorganizowana. 
 
Naszym pracownikom chcemy zapewnić dobre warunki pracy i wynagrodzenia oraz poczucie bezpieczeństwa i przynależności do górniczej rodziny. Pragniemy by byli dumni z marki i chrześcijańskiej tradycji miejsca, w którym pracują. W naszych działaniach będziemy promować wysokie kompetencje, skuteczność i uczciwość, a pracowników zachęcać do otwartości i kreatywności oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji. 
 
Czujemy się również odpowiedzialni wobec otoczenia i społeczności lokalnej. 
 
Będziemy chronić środowisko naturalne i wspierać społecznie użyteczne inicjatywy. 
 
Będziemy rzetelni i lojalni w stosunku do naszych partnerów i instytucji współpracujących. 
 
Chcemy, aby realizacja naszych celów, ambicji i wartości była wspólnym dziełem wszystkich naszych pracowników i partnerów. Wierzymy, że realizacja naszej misji znajdzie wsparcie ze strony całego społeczeństwa. 

To motto, w ślad za „Szczęść Boże” w miejsce „Dzień dobry” na stałe wpisało się w tożsamość wielickich górników. Z uwagi na procesy geologiczne zachodzące w złożu soli zachowanie obiektu – na kolejne stulecia i dłużej – możliwe jest tylko poprzez realizację szeregu prac zabezpieczających. Pozwalają one ograniczać zagrożenia naturalne, występujące w wyeksploatowanym złożu soli, oddziaływujące na wyrobiska i powierzchnię.  

 Cudu – jaki natura i człowiek stworzyły pod miastem Wieliczka – nie da się idealnie opisać słowami, pokazać na fotografiach czy filmie. Trzeba je osobiście zobaczyć, by w pełni zrozumieć wysiłek wielu górniczych pokoleń, trud wydobycia i rozwój technik przez stulecia.  
 
Odpowiedzialne udostępnianie to podziemne trasy, edukacja i wypoczynek w solnych komorach czy korzystanie z leczniczych właściwości solnego mikroklimatu.  To bezpieczne korzystanie z możliwości, jakie dają powstałe w solnym złożu, zabytkowe komory i chodniki.

Władze kopalni 

Zarząd Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.  

tel. +48 12 278 71 11

sekretariat.sa@kopalnia.pl  

Prezes Zarządu Marian Leśny
Marian Leśny Prezes Zarządu 

sekretariat.sa@kopalnia.pl

Członek Zarządu Łukasz Sadkiewicz
Łukasz SadkiewiczCzłonek Zarządu ds. Ekonomicznych

sekretariat.sa@kopalnia.pl

Grupa kapitałowa 

Grupę kapitałową Kopalni Soli „Wieliczka” współtworzą Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. i jej spółki zależne: Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie (do momentu wpisu zmian w KRS działająca pod nazwą Kopalnia Soli “Wieliczka” Zakład Mechaniczny), Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka, a także Kopalnia Soli “Wieliczka” Mice&Health.  

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, znajdująca się w nadzorze właścicielskim Ministra Aktywów Państwowych.  


Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.:  

 • dba o bezpieczeństwo zakładu górniczego i ludzi w nim przebywających, 
 • realizuje prace zabezpieczające i renowacyjne w zabytkowych wyrobiskach, 
 • prowadzi ruch zakładu górniczego (działalność obiektu) zgodnie z prawem geologicznym i górniczym, 
 • odpowiedzialnie udostępnia zabytek społeczeństwu, 
 • realizuje badania i monitoring stanu złoża oraz jego otoczenia, 
 • modernizuje infrastrukturę techniczną, maszyny i urządzenia górnicze, czuwa nad ich bezpiecznym funkcjonowaniem, 
 • ogranicza dopływy wód podziemnych i utylizuje je w warzelni soli.   

strona internetowa: www.kopalniawieliczka.eu  

 
Spółka Kopalnia Soli “Wieliczka” Wsparcie prowadzi (na zasadach in house) organizację ruchu turystycznego. Wspiera również Kopalnię Soli “Wieliczka” S.A. w zakresie realizacji usług mechanicznych i spedycji soli. Kopalnia Soli “Wieliczka” Turystyka zajmuje się działalnością biznesową.

Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie: 

 • organizuje i obsługuje ruch turystyczny na Trasie Turystycznej i Trasie Górniczej,  
 • ma w swej ofercie dodatkowe tematyczne propozycje zwiedzania,  
 • zajmuje się obsługą zwiedzania i pobytów w Tężni solankowej
 • wykonuje usługi mechaniczne, zajmuje się konserwacją i montażem rurociągów podziemnych, 
 • utrzymuje w sprawności naziemną infrastrukturę przemysłową kopalni.

 strona internetowa: www.kopalnia.pl

Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka:  

 • prowadzi działalność uzdrowiskową: Uzdrowisko Kopalnia Soli “Wieliczka” (oddział),
 • zajmuje się organizacją wydarzeń i imprez,
 • wykonuje działalność noclegową: Hotel Grand Sal,
 • prowadzi działalność dodatkową w zakresie usług handlowych i gastronomicznych.

strona internetowa: www.kopalnia.pl, www.grandsal.pl

Podziemne komory zachwycają swym pięknem

Akcjonariat 

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. 

Parki Kingi 1 
32-020 Wieliczka 

KRS 0000278401 
NIP 683 000 34 27  
REGON 000041683 
Kapitał zakładowy: 21 000 000 zł 
Kapitał wpłacony: 21 000 000 zł 

Kontakt dla akcjonariuszy: sekretariat.sa@kopalnia.pl 

Nagrody i wyróżnienia 

700 lat nieprzerwanej historii zobowiązuje – do działania, rozwoju, do stawania się coraz lepszym. Poniżej prezentujemy najważniejsze nagrody i wyróżnienia, jakie Kopalnia Soli „Wieliczka” otrzymała w ostatnich latach