Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. prowadzi postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowalne i roboty górnicze zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Informacja o aktualnych zamówieniach Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. znajduje się na platformie e-zamawiający  a także w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Ogłoszenia przetargowe