Projekty dofinansowane przez Unię Europejską

Kopalnia Soli „Wieliczka”, zabytek z Listy UNESCO, jest skarbem nie tylko Polaków, ale również Europejczyków i całego świata. Uniwersalna wartość podziemi sprawia, że kopalnia z powodzeniem stara się o dotacje z Unii Europejskiej. Wspólnie chronimy górnicze dziedzictwo.

Nazwa projektu
Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”

Podstawa realizacji

Działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowa z dnia 9.09.2010 r.

Finansowanie

Całkowita wartość projektu: 55 929 055,16 zł
Wartość dofinansowania: 21 296 100,58 zł

Cel

Udostępnienie 21 zabytkowych wyrobisk – komór i chodników w ramach nowej trasy zwiedzania. Ponowne uruchomienie XIV-wiecznego szybu Regis. Przywrócenie mu funkcji komunikacyjnych

Działanie

 • rewitalizacja średniowiecznego szybu Regis: remont rury szybowej, montaż infrastruktury teletechnicznej, montaż energooszczędnej windy, remont nadszybia, m.in. przywrócenie wieży szybowej, adaptacja wnętrz do obsługi ruchu (m.in. lampownia),
 • górnicze zabezpieczenie 21 zabytkowych komór i chodników. Najstarsze spośród nich pochodzą z XV w., najmłodsze z XIX w.,
 • opracowanie nowego szlaku zwiedzania – Trasy Górniczej, aranżacja wyrobisk pod kątem programu z aktywnościami dla turystów.

Efekt

 • zabezpieczenie i udostępnienie bezcennych zabytkowych wyrobisk, m.in. komór Boczaniec, Rzepki, Franciszek Karol;
 • przywrócenie funkcji transportu w sięgającym XIV wieku szybie Regis, najstarszym zachowanym w Wieliczce,
 • stworzenie nowego atrakcyjnego produktu turystycznego, aktywne  udostępnienie dziedzictwa kulturowego poprzez możliwość uczestniczenia w nim, doświadczenia go (zwiedzanie połączone z zadaniami inspirowanymi górniczymi pracami od średniowiecza po współczesność).

Nazwa projektu
„Sól życia” – ekspozycja multimedialna w komorach Lill Górna i Kazanów

Podstawa realizacji

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 Działanie 3.2. Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, Schemat A. Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych

Finansowanie

Całkowita wartość projektu: 9 433 786,17 zł

Wartość dofinansowania: 3 874 437,00 zł

Cel

Zabezpieczenie i udostępnienie komór Lill Górna i Kazanów. Wzbogacenie Trasy Turystycznej o multimedialną ekspozycję

Działanie

 • górnicze zabezpieczenie komór Lill Górna i Kazanów: m.in. obudową kotwiową i drewnianą,
 • aranżacja komór: m.in. ekspozytory multimedialne, projektory, kino 5d.

Efekt

 • ochrona zabytkowych komór oraz ich udostępnienie do celów turystycznych, poszerzenie Trasy Turystycznej,
 • multimedialna ekspozycja pogłębiająca wiedzę historyczną, geologiczną, podkreślająca uniwersalne piękno górniczych wyrobisk,
 • przykład prezentacji dziedzictwa kulturowego przy pomocy nowoczesnych technik, nienachalnie, z poszanowaniem jego nadrzędnej wartości jako zabytku.

Nazwa projektu
Opracowanie technologii uszczelniania szybów górniczych

Podstawa realizacji

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Współpraca z Wydziałem Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica

Finansowanie

Całkowita wartość projektu: 3 773 050,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 321 600,00 zł

Cel

Podniesienie konkurencyjności Kopalni Soli „Wieliczka” w wyniku przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnej technologii zabezpieczania obudów szybów kopalnianych metodą iniekcji. Metoda pozwala na uszczelnianie szybów górniczych z powierzchni terenu, w możliwie najbliższym ich otoczeniu, bez konieczności wyłączania zabezpieczanego wyrobiska z ruchu.

Działanie

 • opracowaniu projektu uszczelniania,
 • dobór receptur zaczynów uszczelniających (opatentowany skład),
 • monitoring wizyjny,
 • monitoring przemieszczeń,
 • nadzór nad procesem uszczelniania i doradztwo.

Technologia uszczelniania szybów opiera się na wytworzeniu wokół szybu przesłony przeciwfiltracyjnej utworzonej dzięki równoległym przenikającym się kolumnom, które mogą być uzyskane z zastosowaniem różnych metod wiertniczych. W zależności od warunków geologicznych oraz technicznych można zastosować metodę jet-grouting i szeroki zakres rodzajów pali wierconych jak również metody iniekcji klasycznej. Dobór techniki uszczelniania zostaje ustalony na etapie projektowym z uwzględnieniem warunków geologicznych i technicznych.

Efekt

 • opracowanie nowatorskiej metody uszczelniania szybów górniczych – technologii uniwersalnej, możliwej do zastosowania w różnych warunkach geologicznych,
 • znaczący spadek dopływu wody do szybu,
 • uszczelnienie obudowy szybowej oraz wzmocnienie górotworu wokół niej,
 • monitoring wizyjny: kontrola procesu uszczelniania (jego wpływu na konstrukcję obudowy),
 • możliwość prowadzenia robót bez konieczności wyłączania szybu z ruchu,
 • możliwość zastosowania technologii do zabezpieczenia zabytkowych szybów (nie ma konieczności ingerencji w obudowę) oraz szybów zlikwidowanych (nie ma potrzeby ich udrażniania),
 • użycie materiałów przyjaznych środowisku – materiały mineralne,
 • wydłużenie czasu pracy szybu bez konieczności ponownego remontu: z 10 lat (klasyczna metoda uszczelniania) do 20-30 lat.