Administratorem Serwisu internetowego pod adresem http://www.kopalniawieliczka.eu (zwanego „Serwisem”) jest Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 1, 32 – 020 Wieliczka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000278401, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6830003427, wysokość kapitału zakładowego: 21 000 000,00 zł – kapitał zakładowy pokryty w całości, REGON: 000041683.

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w Serwisie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność ani kompletność informacji przedstawionych na stronach Serwisu.

Jednocześnie Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie ponosi sam Użytkownik. Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z Serwisu.

Serwis ma charakter informacyjny. Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności w zakresie ich aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności dla określonych działań użytkowników Serwisu.
|
Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik.

Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. przysługuje prawo zmiany informacji umieszczonych w Serwisie, w dowolnym czasie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

Użytkownik Serwisu ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. lub osób trzecich.

Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz praw ochronnych na zastrzeżone znaki towarowe.

Informacja o stosowanych plikach cookies

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez Serwis pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w Serwisie i mają ułatwiać korzystanie z Serwisu. Ponadto, pliki tego rodzaju mogą być wykorzystywane również w celach statystycznych związanych z monitorowaniem aktywności w Serwisie.

Serwis wykorzystuje pliki cookies o charakterze technicznym, niezbędne do funkcjonowania Serwisu. Pliki te mogą być udostępniane osobom trzecim odpowiedzialnym za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika Serwis wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies w celach statystycznych, związanych z monitorowaniem aktywności w Serwisie, w tym również przekazuje zapisane dane podmiotowi trzeciemu: Google Ireland Limited, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze, poprzez wyrażenie lub odmowę wyrażenia zgody na obsługę plików cookies innych niż cookies o charakterze technicznym, z chwilą otwarcia Serwisu. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.

Zasady zbierania oraz przetwarzania danych w ramach usług świadczonych przez Google Ireland Limited określone są na stronie pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/

Wyłączenie wszystkich plików cookies, w tym cookies technicznych, niezbędnych do funkcjonowania Serwisu, może uniemożliwiać korzystanie z niego.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kopalnia Soli “Wieliczka” S.A. (zwana dalej „Administratorem”).
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: iod.sa@kopalnia.pl.
  3. Dane osobowe, w szczególności: adres IP, dane geolokalizacyjne, identyfikatory urządzeń mobilnych oraz dane zwarte w plikach cookies, przekazane w związku z podjętą przez Panią/ Pana aktywnością w Serwisie, będą przetwarzane w oparciu o:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danych
Prawidłowe działanie Serwisu (dane zawarte w plikach cookies o charakterze technicznym)art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dane niezbędne do korzystania z Serwisu)
Monitorowanie i analiza aktywności klientów Serwisu  art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda użytkownika)
Ustalanie, dochodzenie roszczeń oraz podejmowanie działań w związku z procesem windykacji należności, obrona przed roszczeniamiart. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – ustalanie, dochodzenie roszczeń,  obrona przed roszczeniami) 
Tabela: Cel i podstawa przetwarzania danych

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Kopalni Soli „Wieliczka”, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności obsługę informatyczną Serwisu oraz podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowane:

a) do czasu zakończenia danej sesji – w przypadku danych osobowych zawartych w plikach cookies technicznych,

b) do czasu wniesienia przez Panią / Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu,

c) do chwili cofnięcia udzielonej zgody, przy czym ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

d) przez okres, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie niektórych danych może okazać się niezbędne do skorzystania z Serwisu.

9. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.