Rada Nadzorcza Kopalni Soli “Wieliczka” S.A. z siedzibą w Wieliczce ul. Park Kingi 1, 32-020  Wieliczka, zarejestrowanej
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278401,

zaprasza firmy audytorskie, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanej dalej „Ustawą o biegłych rewidentach” uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na przeprowadzenie:

 1. badania sprawozdań finansowych Kopalni  Soli „Wieliczka” S.A. za następujące lata obrotowe: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
 2. badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Kopalnia Soli Wieliczka  za następujące lata obrotowe: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz  od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,  

z możliwością przedłużenia umowy na kolejny co najmniej dwuletni okres oraz sporządzenia sprawozdań z badania wymienionych powyżej sprawozdań finansowych, zgodnie z treścią art. 83 Ustawy o biegłych rewidentach, (zw. dalej: Przedmiotem Zamówienia).

Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z normami badania określonymi przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

Powyższe oferty powinny zawierać:

 1. informacje i dokumenty o oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich, wpisie do rejestru biegłych rewidentów osób, które będą przeprowadzać badanie,
  w tym kluczowego biegłego rewidenta, o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania (z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta, z opisem ich kwalifikacji zawodowych oraz dotychczasowego doświadczenia zawodowego),
 2. informacje i dokumenty o pozycji oferenta na rynku usług audytorskich na podstawie krajowych rankingów,
 3. informacje i dokumenty o posiadaniu przez firmę audytorską doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz w badaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 4. oświadczenia firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badania o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 Ustawy o biegłych rewidentach (z uwzględnieniem klauzuli, o której mowa w art. 74 ust. 2 Ustawy o biegłych rewidentach) oraz o nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także o zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
 5. o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,
 6. oświadczenie firmy audytorskiej o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osobę wpisaną do rejestru biegłych rewidentów i o spełnianiu warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 Ustawy o biegłych rewidentach,
 7. łączne wynagrodzenie netto za realizację Przedmiotu Zamówienia oraz sporządzenie sprawozdań z badań (uwzględniające wszystkie koszty ponoszone przez firmę audytorską przy realizacji Przedmiotu Zamówienia), w rozbiciu na poszczególne punkty Przedmiotu Zamówienia i poszczególne lata obrotowe,
 8. zobowiązanie do udziału kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej KS „Wieliczka” S.A. w sprawie oceny sprawozdań finansowych oraz do udziału w Walnych Zgromadzeniach KS „Wieliczka” S.A. dotyczących rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i  skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 9. zobowiązanie do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej KS „Wieliczka” S.A. informacji o problemach w systemie rachunkowości KS „Wieliczka” S.A.  sporządzonych dla Zarządu Spółki w formie tzw. listów do zarządu,
 10. wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych, przy czym: – termin wykonania badania jednostkowego sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania KS „Wieliczka” S.A.  nie może być późniejszy niż  20 marca roku następującego po badanym roku obrotowym, – termin wykonania badania skonsolidowanego sprawozdania i przedłożenia sprawozdania z badania nie może być późniejszy niż 20 marca roku następującego po badanym roku obrotowym,
 11. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, w zakresie i minimalną sumą gwarancyjną określonymi rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej,
 12. wskazanie w ofercie o możliwości przedłużenia umowy o badanie sprawozdań finansowych  na kolejny co najmniej dwuletni okres,
 13. wskazanie, że oferta wiąże przez okres 40 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do:

 1. przedłużenia terminu składania ofert,
 2. rezygnacji z wybranych usług objętych Przedmiotem Zamówienia,
 3. negocjacji z wybranymi Oferentami, także w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu Przedmiotu Zamówienia lub warunków umowy, a także zmiany lub uzupełnienia oferty przez Oferenta,
 4. żądania od Oferentów złożenia wyjaśnień co do warunków oferty, w tym wskazanej ceny,
 5. swobodnego wyboru Oferentów do dalszych negocjacji,
 6. swobodnego wyboru firmy audytorskiej,
 7. odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
 8. unieważnienia postepowania w całości lub w części na każdym etapie postępowania, również bez podania przyczyny.

Rada Nadzorcza informuje, że postępowanie będzie prowadzone z uwzględnieniem Wytycznych dotyczących procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa, wydanych przez  Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2017 r.

Wszelkie niezbędne informacje do złożenia oferty można uzyskać do dnia 15 września 2021 roku do godz. 1400, kierując pisemne zapytania mailowo na adres: sekretariat.sa@kopalnia.pl

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 17 września 2021 roku (włącznie) osobiście w siedzibie spółki pod adresem ul. Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka  (budynek A, Sekretariat Zarządu) w godz. od 700 do 1400 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu),
w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „Oferty na badanie sprawozdań finansowych Kopalnia Soli Wieliczka S.A.”.

Otwarcie ofert nastąpi do dnia  24  września 2021 roku w siedzibie Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.  w Wieliczce Plac Kingi 1.

Termin zakończenia i rozstrzygnięcia postępowania: do  30 września 2021 roku.

Oferty złożone po upływie terminu do ich przyjmowania oraz niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Zaproszenie do składania ofert w wersji MS Word: