1. Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Członka  Zarządu ds. Ekonomicznych należy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Spółki w Wieliczce, Park Kingi 1   w godzinach 800 – 1400 albo przesłać listem poleconym na adres: Rada Nadzorcza Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka  Zarządu ds.…

więcej

1. Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa  Zarządu należy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Spółki w Wieliczce, Park Kingi 1   w godzinach 800 – 1400 albo przesłać listem poleconym na adres: Rada Nadzorcza Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu wraz z adnotacją „Nie…

więcej

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 07.12.2023 r., do godziny 12.00, wysyłając na adres e-mail sekretariat.sa@kopalnia.pl Informacji o przetargu udziela: 1) Piotr Czajka – Kierownik Działu Utylizacji Wycieków, nr tel. 12 278-72-85; e-mail: piotr.czajka@kopalnia.pl 2) Krzysztof Mentel – Specjalista ds. Utylizacji Wycieków, nr tel. 12 278-72-48; e-mail: krzysztof.mentel@kopalnia.pl

więcej

Uchwała nr 170/VI/2023, Rady Nadzorczej Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. z dnia 05 sierpień 2023 r. w sprawie wszczęcia procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kopalni Soli Wieliczka za lata obrotowe 2023 i 2024 Oryginalna treść do pobrania pod linkiem:

więcej

1.Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Członka  Zarządu ds. Technicznych  należy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Spółki w Wieliczce, Park Kingi 1   w godzinach 800 – 1400 albo przesłać listem poleconym na adres: Rada Nadzorcza Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka  Zarządu ds. Technicznych…

więcej

I. Wynajmujący         Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, ul. Park Kingi 1 KRS 0000278401, NIP 683-000-34-27, Kapitał zakładowy: 21 000 000 zł Kapitał zakładowy wpłacony: 21 000 000 zł telefon sekretariat: (12) 278-71-11 e-mail: sekretariat.sa@kopalnia.pl II.  Tryb postępowania      Pisemny przetarg otwarty III. Przedmiot przetargu    1. Przedmiotem przetargu jest prawo najmu pomieszczeń w budynku „Regis” o nr inwentarzowym 110 101 000 090 położonym w Wieliczne…

więcej

I.         Wynajmujący Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, ul. Park Kingi 1 KRS 0000278401, NIP 683-000-34-27, Kapitał zakładowy: 21 000 000 zł Kapitał zakładowy wpłacony: 21 000 000 zł telefon sekretariat: (12) 278-71-11 e-mail: sekretariat.sa@kopalnia.pl II.        Tryb postępowania Pisemny przetarg otwarty III.      Przedmiot przetargu Najem pomieszczeń w budynku „Stołówki” o nr inwentarzowym 110 103 000 300 położonym w Wieliczne obr. 1,…

więcej

I.       Nazwa, siedziba i adres spółki – organizatora przetargu Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna 32-020 Wieliczka, ul. Park Kingi 1 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000278401, NIP 683-000-34-27, Kapitał zakładowy: 21 000 000 zł Kapitał wpłacony: 21 000 000 zł telefon sekretariat: (12) 278-71-11 II.      Przedmiot przetargu 1.    Przedmiotem przetargu…

więcej

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 21.10.2022 r., do godziny 11.00, w sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka. Informacji o przetargu udziela: 1) Piotr Czajka – Kierownik Działu Utylizacji Wycieków, nr tel. 12 278-72-85; e-mail: piotr.czajka@kopalnia.pl 2) Urszula Jirásko – Specjalista ds. Zamówień, nr tel. 12 278-73-56; e-mail: urszula.jirasko@kopalnia.pl

więcej

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą konkursu na opracowanie koncepcji placu zabaw z elementami wodnego i klasycznego placu zabaw  oraz z tematycznym parkiem doświadczeń na działce  nr 39/40 obr. Wieliczka 1 UWAGA: Termin składania ofert został wydłużony. Oferty składać można do 21 lutego do godz. 11:00. Regulamin konkursu i pozostałe załączniki: Załacznik nr 1.pdf Załacznik nr…

więcej

  • 1(current)
  • 2