Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż soli ważonej jodowanej w okresie listopad 2021 r. – grudzień 2020 r. w łącznej ilości 4 000 ton

I. Nazwa, siedziba i adres spółki – organizatora przetargu

Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna
32-020 Wieliczka, ul. Park Kingi 1
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000278401, NIP 683-000-34-27, Kapitał zakładowy: 21 000 000 zł
Kapitał wpłacony: 21 000 000 zł
telefon sekretariat: (12) 278-71-11

II.      Przedmiot przetargu

1.    Przedmiotem przetargu jest sprzedaż pakietów soli warzonej spożywczej jodowanej i niejodowanej po 1 000 ton każdy pakiet, w łącznej ilości do 4 000 ton soli warzonej.
2.    Sól zostanie sprzedana na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
3.  Zamawiający ustala minimalną cenę za sprzedaż 1 tony soli w ramach  jednego pakietu na poziomie 400,00 zł netto (słownie: czterysta i 00/100 złotych).

III.    Okres obowiązywania umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje do dnia 26 lutego 2023 roku.
 3. Odbiór soli następował będzie od dnia 2 listopada 2021 roku do dnia 27 grudnia 2022 roku.

IV.    Termin i miejsce składania ofert

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 29.10.2021 r., do godziny 11.00, w sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Park Kingi 1,
32-020 Wieliczka.

V.      Warunki przetargu

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Złożone oferty wiążą uczestników przetargu zarówno, co do zakupu wszystkich zaoferowanych pakietów jak i co do zakupu każdego z pakietów z osobna.
 3. Na podstawie złożonych ofert zostanie utworzony ranking cen oferowanych za pakiety soli, według wysokości ceny zaoferowanej przez każdego uczestnika przetargu za pakiety soli.
 4. Umowy sprzedaży zostaną zawarte z tymi uczestnikami przetargu, którzy zaoferują najwyższe ceny za zakup pakietów soli, według kolejności ustalonej w rankingu, o którym mowa w pkt 3 aż do wyczerpania dostępnych pakietów.
 5. Jeżeli w postępowaniu przetargowym, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Organizator Przetargu wzywa uczestników przetargu, którzy złożyli te oferty,
  do złożenia we wskazanym terminie ofert dodatkowych. Uczestnicy przetargu, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane
  w złożonych ofertach. Do ofert dodatkowych postanowienia dotyczące ofert zawarte w niniejszym ogłoszeniu stosuje się odpowiednio.
 6. Uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana przez Organizatora Przetargu zobowiązany jest do:

1)    podpisania umowy na sprzedaż soli na warunkach określonych w wybranej ofercie oraz niniejszym ogłoszeniu, zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia – w terminie do 5 dni  od daty otrzymania przez Uczestnika przetargu umowy podpisanej przez Kopalnię,

2)    wniesienia zabezpieczenia płatności najpóźniej w dniu zawarcia umowy:

a)    w formie bankowej gwarancji płatności, w wysokości 1/14 równowartości ceny brutto za sprzedaż maksymalnej ilości soli wynikającej z umowy,

albo

b)    w formie gotówki, w wysokości 1/14 równowartości ceny brutto
za sprzedaż maksymalnej ilości soli wynikającej z umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Uczestnik przetargu wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr: 75 1240 4748 1111 0000 4877 8501, w Banku Pekao Spółka Akcyjna z dopiskiem zabezpieczenie płatności w sprawie przetargu na sprzedaż soli.

7. W przypadku, gdy umowa z jedn0ym uczestnikiem przetargu będzie obejmować pakiety o różnych cenach za poszczególne pakiety soli, cena za sprzedaż 1 tony soli zostanie w umowie ustalona jako średnia arytmetyczna cen wszystkich pakietów soli, których sprzedaż objęta jest tą umową.

VI.    Wymagania dotyczące wadium

1.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie gotówki
w wysokości 30 000 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy w Banku Pekao Spółka Akcyjna Oddział w Wieliczce, nr konta: 75 1240 4748 1111 0000 4877 8501 z dopiskiem wadium w sprawie przetargu na sprzedaż soli, do dnia 29.10.2021 r., do godziny 11.00. Za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania rachunku Kopalni. Wadium przepada na rzecz Kopalni Soli Wieliczka S.A., jeżeli Uczestnik przetargu, którego oferta zostanie wybrana, w terminie do 5 dni, od daty otrzymania umowy podpisanej przez Kopalnię, nie podpisze umowy na sprzedaż soli.

2.    Kopalnia Soli Wieliczka S.A. w terminie do 7 dni, licząc od daty upływu terminu związania ofertą, zwróci wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostały wybrane.

3.    W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gotówki wniesione wadium może zostać zarachowane na poczet zabezpieczenia na pisemny wniosek uczestnika przetargu.

VII.   Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagane dokumenty

 1. Każdy uczestnik przetargu może złożyć tylko jedną ofertę i tylko w jednym egzemplarzu.
 2. Ofertę należy przygotować według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Oferta winna być złożona na adres Kopalni Soli Wieliczka S.A. w zamkniętej, opieczętowanej i nieprzeźroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem uczestnika przetargu z napisem: Sprzedaży soli warzonej spożywczej jodowanej i niejodowanej w okresie listopad 2021r. – grudzień 2022 r. w łącznej ilości 4 000 ton.
 3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do występowania w imieniu uczestnika przetargu. Wszelkie miejsca, w których uczestnik przetargu naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika przetargu uznaje się:

3.1  Osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych.

3.2  Osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3.3  Osoby legitymujące się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa w pkt 3.1. i 3.2. Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, wówczas do oferty winien być dołączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

4.    Każdy uczestnik przetargu powinien załączyć do oferty następujące dokumenty:

1)    aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie
do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Dokumenty należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez uczestnika przetargu. Potwierdzenia winna dokonać osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) do reprezentowania uczestnika przetargu.

2)    dowód wpłaty wadium.

5.    Jeżeli uczestnik przetargu działa przez pełnomocnika należy dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub jego kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

VIII. Warunki oraz informacje dodatkowe

1.    Treść niniejszego ogłoszenia oraz załączników może być w każdym czasie
w całości lub w części zmieniona lub odwołana przez spółkę – organizatora przetargu, bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnej zmianie lub odwołaniu ogłoszenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Kopalni Soli Wieliczka S.A.: www.kopalniawieliczka.eu

2.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub do wybrania tylko niektórych ofert – bez obowiązku podania przyczyny.

3.    Oferty złożone w niniejszym przetargu stanowić mogą podstawę do podjęcia negocjacji, z uczestnikiem przetargu w celu zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji. Podjęcie negocjacji z uczestnikiem przetargu nie wpływa na moment ustania związania ofertą.

4.    Informacji o przetargu udziela:

1)    Piotr Czajka – Kierownik Działu Utylizacji Wycieków, nr tel. 12 278-72-85

2)    Anna Turcza – Specjalista ds. Zamówień, nr tel. 12 278-73-64

5.    Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Kopalni Soli Wieliczka S.A.

Załączniki:

Ogloszenie-sprzedaz-soli
Zalacznik-1-wzor-umowy.pdf
Zalacznik-2-formularz-oferty.pdf