I.         Wynajmujący

Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, ul. Park Kingi 1

KRS 0000278401, NIP 683-000-34-27,

Kapitał zakładowy: 21 000 000 zł

Kapitał zakładowy wpłacony: 21 000 000 zł

telefon sekretariat: (12) 278-71-11

e-mail: sekretariat.sa@kopalnia.pl

II.        Tryb postępowania

Pisemny przetarg otwarty

III.      Przedmiot przetargu

 1. Najem pomieszczeń w budynku „Stołówki” o nr inwentarzowym 110 103 000 300 położonym w Wieliczne obr. 1, na  działce nr 39/40, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1I/00013388/5.

„Przedmiotem najmu” są pomieszczenia stołówki oraz sklepiku o łącznej powierzchni 325,93 m2 , w skład których wchodzą:

1)    sala konsumpcji – powierzchnia użytkowa 89,8 m2,

2)    wydawanie posiłków – powierzchnia użytkowa 16,7 m2,

3)    kuchnia – powierzchnia użytkowa 40,3 m2,

4)    zmywalnia naczyń – powierzchnia użytkowa 10,8m2,

5)    zmywalnia sprzętu – powierzchnia użytkowa 7,4 m2,

6)    przygotowalnia ryb – powierzchnia użytkowa 6,1 m2,

7)    przygotowalnia ziemniaków i warzyw – powierzchnia użytkowa 7,1 m2,

8)    przygotowalnia ogólna – powierzchnia użytkowa 7,14 m2,

9)    przygotowalnia mięsa – powierzchnia użytkowa 7,14 m2,

10) magazyn przykuchenny – powierzchnia użytkowa 6,51 m2,

11) magazyn opakowań – powierzchnia użytkowa 4,34 m2,

12) komunikacja-korytarz – powierzchnia użytkowa 37,0m2,

13) komunikacja – powierzchnia użytkowa 7,9 m2,

14) pomieszczenie na odpadki – powierzchnia użytkowa 2,9 m2,

15) magazyn i dezynfekcja jaj – powierzchnia użytkowa 4,4 m2,

16) pomieszczenie szaf chłodniczych – powierzchnia użytkowa 7,1 m2,

17) obieralnia ziemniaków – powierzchnia użytkowa 4,6 m2,

18) magazyn ziemniaków – powierzchnia użytkowa 2,7 m2,

19) pomieszczenia socjalne personelu – powierzchnia użytkowa 12,3 m2,

20) magazyn produktów suchych – powierzchnia użytkowa 6,5 m2,

21) szatnia personelu damska – powierzchnia użytkowa 4,64 m2,

22) toaleta personelu damska – powierzchnia użytkowa 3,23 m2,

23) szatnia personelu męska – powierzchnia użytkowa  4,53 m2,

24) toaleta personelu męska – powierzchnia użytkowa 3,2 m2,

25) pomieszczenie biurowe – powierzchnia użytkowa 19,6 m2,

            26) wc – powierzchnia użytkowa 2,0 m2

             wraz ze sprzętem stanowiącym wyposażenie stołówki:

 1. Bemar wydawczy – sala konsumpcyjna
 2. Grill / Rożen
 3. Zabudowa meblowa sali konsumpcyjnej
 4. Wózek na brudne talerze
 5. Szafa przelotowa
 6. Zmywarka gastronomiczna duża  + uzdatniacz wody
 7. Zlewozmywak z baterią typu prysznic
 8. Kuchnia gazowa
 9. Ciąg kuchenny typu wyspa  firmy Lotus
 10. Kocioł warzelny gazowy
 11. Patelnia elektryczna
 12. Piec konwekcyjny Rational 10 GN
 13. Stół roboczy z półkami zasuwanymi
 14. Stół roboczy
 15. Zlewozmywak 2 komorowy
 16. Chłodnia: zestaw skraplacz + agregat + zabudowa chłodnicza  + sterownik
 17. Chłodnia: zestaw skraplacz + agregat + zabudowa chłodnicza + sterownik

2.     Wynajmujący wymaga prowadzenia działalności zarówno gastronomicznej (stołówki zakładowej) jak i handlowej w formie sklepiku spożywczego.

         Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia przez Oferenta dodatkowej działalności gastronomicznej w formie cateringu na wynos.

3.   Przedmiot najmu posiada dojazd od drogi publicznej ul. Matejki przez bramę główną Kopalni. Kopalnia udostępnia dojazd jedynie dla dostawców zaopatrzenia i obsługi cateringu. Przedmiot najmu nie posiada miejsc postojowych dla klientów i obsługi stołówki.

4.  Wynajmujący umożliwi Najemcy zapoznanie się z stanem pomieszczeń oraz sprzętu podczas wizji lokalnej która będzie miała miejsce w dniu 10.03.2023r.
o godzinie 10.00.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu najmu i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2.

IV.  Okres obowiązywania umowy:

Umowa najmu zostaje zawarta na okres do 180 dni licząc od daty jej podpisania przez obie Strony umowy z możliwością jej późniejszego przedłużenia na czas nieokreślony.

V. Cena minimalna

Wysokość czynszu z tytułu najmu całej powierzchni tj. 325,93 m2 nie może być niższa niż:

a)  miesięcznie, za całą najmowaną powierzchnię – 5 443,03 zł netto + podatek VAT

b) miesięcznie, za wynajem sprzętu 900,00 zł netto + podatek VAT

VI.  Wymagania dotyczące wadium    

Wynajmujący nie żąda wniesienia wadium.

VII. Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Każdy uczestnik przetargu może złożyć tylko jedną ofertę i tylko w jednym egzemplarzu.
 2. Ofertę należy przygotować według formularza stanowiącego załącznik nr 1

do niniejszego ogłoszenia. Oferta winna być złożona na adres Kopalni Soli Wieliczka S.A. w zamkniętej, opieczętowanej i nieprzeźroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem uczestnika przetargu z napisem: „Oferta w przetargu na najem pomieszczeń w budynku Stołówki”.

Oferta winna zawierać następujące elementy:

1)  kwotę oferowanego miesięcznego czynszu najmowanego za 1 m2  najmowanej powierzchni + podatek VAT

2) kwotę oferowanego miesięcznego czynszu  za najem sprzętu + podatek VAT

 • Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do występowania w imieniu uczestnika przetargu. Wszelkie miejsca, w których uczestnik przetargu naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika przetargu uznaje się:

3.1  Osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych.

3.2  Osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności

        gospodarczej.

3.3  Osoby legitymujące się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których

mowa w pkt 3.1. i 3.2. Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, wówczas do oferty winien być dołączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 • Każdy uczestnik przetargu powinien załączyć do oferty następujące dokumenty:
 1. aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Dokumenty należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika przetargu. Potwierdzenia winna dokonać osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) do reprezentowania uczestnika przetargu.
 2. podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 3.
 3. Jeżeli uczestnik przetargu działa przez pełnomocnika należy dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub jego kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

VIII. Kryteria oceny ofert

Organizator Przetargu wybierze ofertę o najwyższej łącznej kwocie czynszu z tytułu najmu stanowiącą sumę oferowaną za:

 1. oferowany czynsz z tytułu najmu całej powierzchni tj. 325,93 m2 – oznaczony C1
 2. oferowany czynsz za wynajem sprzętu – oznaczony C2

Najwyższa oferowana łączna kwota czynszu – C

C = C1 + C2

IX. Warunki oraz informacje dodatkowe  

1.     Informacji o przetargu udziela Dział Infrastruktury Powierzchniowej,
 tel. 12 278 71 43 w godzinach od 7.00 do 15.00.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1.     Ofertę należy składać bezpośrednio w Sekretariacie Zarządu na adres: Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, budynek „A”.

2.     Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2023r. roku o godz. 11.00 przy czym przyjmuje się dzień i godzinę wpływu do Sekretariatu Zarządu.

3.     Informuje się, że Sekretariat czynny jest od poniedziałku – do piątku w godz. 7:00 – 15:00. Wszelkie oferty otrzymane przez Kopalnię po terminie ich składania, zostaną zwrócone bez otwierania.

4.     Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2023r. roku o godz. 11.30

XI. Zmiana, odwołanie warunków przetargu oraz zamknięcie przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.   

1.    Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu.

2.    Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek oferty i bez obowiązku podania przyczyny.