Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie sp. z o.o. ogłasza postepowanie kwalifikacyjne na stanowiska Członków Zarządu Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie sp. z o.o., na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

I

Postępowanie składa się z trzech etapów:

 1. badanie spełniania przez kandydatów wymogów formalnych na podstawie złożonych dokumentów oraz kwalifikacja do dalszego etapu,
 2. rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy wykazali spełnienie wymagań formalnych,
 3. wybór najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

II

Kandydat musi spełniać łącznie następujące warunki:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. spełniać wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 5. korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 6. kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r., zgodnie z art. 4 pkt 39) w zw. z art. 8 pkt 37) ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 powinni dołączyć pisemne oświadczenie lustracyjne według wzoru określonego w załączniku Nr 1a do ww. ustawy,
 7. stan zdrowia musi umożliwiać pełnienie funkcji członka zarządu.

III

Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z warunków wykluczających pełnienie funkcji członka zarządu zgodnie z art. 22 pkt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

IV

Ustala się następujące szczegółowe wymagania wobec kandydatów:

 1. posiadanie wiedzy w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 2. posiadanie wiedzy w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek publicznych oraz zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

V

Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. pisemną koncepcję rozwoju, działalności i zarządzania Spółką w czasie trwania kadencji,
 4. zaświadczenie o niekaralności (w oryginale), w przypadku braku możliwości otrzymania zaświadczenia z KRK, oryginał zaświadczenia należy przedstawić w dniu rozmowy kwalifikacyjnej,
 5. oświadczenie, że wobec kandydata nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie karne lub karno-skarbowe,
 6. oświadczanie o aktualnym numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej na potrzeby prowadzenia korespondencji związanej z postępowaniem kwalifikacyjnym,
 7. oświadczenie o spełnieniu kryteriów wymienionych w pkt.1 oraz o niezaistnieniu przesłanek określonych w pkt. 2,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego,
 9. dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

VI

Dokumenty mogą być składane w formie odpisów poświadczonych przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty.

VII

Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą zawierać tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

VIII

Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym niebędące oryginałami nie podlegają zwrotowi.

IX

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem na stanowisko Członka Zarządu Spółki zostanie poruszony w szczególności następujący zakres zagadnień:

 1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 2. wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania i kierowania zespołami pracowników,
 3. znajomość rynku i wiedza o zakresie działalności w sektorze usług mechanicznych i jego otoczeniu regulacyjnym,
 4. znajomość rynku i wiedza o zakresie działalności w sektorze usług turystycznych i ich otoczeniu regulacyjnym
 5. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych w tym zasad nadzoru właścicielskiego, z uwzględnieniem specyfiki spółek będących Państwowymi osobami prawnymi w rozumieniu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 6. wiedza o funkcjonowaniu rynku i potencjalnej konkurencji, marketingu, promocji, reklamy, sprzedaży usług, public relations;
 7. podstawowa znajomość ustawy Prawo górnicze i geologiczne,
 8. znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad zachowywania bezpieczeństwa w prowadzeniu działalności (w tym znajomość ustawy o działaniach antyterrorystycznych),
 9. przedstawiona przez kandydata koncepcja rozwoju, działalności i zarządzania Spółką.

X

Informacje o Spółce Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie sp. z o.o., kandydaci mogą uzyskać, pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności, w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., ul .Park Kingi 1, budynek A, Sekretariat tel. +48 12 278 71 11 w godzinach 8:00-14:00 w dniach roboczych do 26 czerwca 2024 roku Kandydaci mogą uzyskać następujące informacje o spółce:

 1. Akt założycielski spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie sp. z o.o.,
 2. Sprawozdanie finansowe spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2023.

XI

Zgłoszenia kandydatów można składać w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Członków Zarządu Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie sp. z o.o.” w terminie do 27czerwca 2024 roku osobiście w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., ul. Park Kingi 1, budynek A, Sekretariat, w godz. 8:00 – 14:00 lub wysyłać na adres Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., ul. Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka. W każdym przypadku o dochowaniu terminu decydować będzie data wpływu zgłoszenia do Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

XII

Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego postępowania nastąpi w dniach
27 czerwca 2024 r. w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

XIII

Zgłoszenie kandydata, które wpłynie po upływie terminu do składania zgłoszeń lub zgłoszenie nie spełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu nie będzie rozpatrywane, a kandydat nie weźmie udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

XIV

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach I etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz o dokładnej godzinie i terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez kandydata w zgłoszeniu.

XV

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone dnia 28 czerwca 2024 r. w Wieliczce, w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., ul .Park Kingi 1, budynek A, w godzinach 9:00-14:00.

XVI

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, na ich podstawie, zostanie sporządzony protokół, zawierający ranking kandydatów.

XVII

Kopalni Soli „Wieliczka” Wsparcie sp. z o.o., zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów na wszystkie stanowiska określone w § 18 ust.1 Aktu Założycielskiego Spółki lub obsadzenia tylko części stanowisk w Zarządzie. W takim przypadku kandydaci zostaną powiadomieni o wyniku lub zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

XVIII

Kandydat może w każdym czasie zrezygnować z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym zawiadamiając o tym Kopalnię Soli „Wieliczka” Wsparcie sp. z o.o. na piśmie.

XIX

Po dokonaniu wyboru, wybrany kandydat będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na powołanie go na stanowisko Członka (lub Prezesa) Zarządu spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie sp. z o.o. Odmowa złożenia oświadczenia, bez względu na formę jej wyrażenia, będzie traktowana jak rezygnacja z udziału w postępowaniu. W takim wypadku wedle wyboru Kopalni Soli „Wieliczka” Wsparcie sp. z o.o.  zostanie wszczęte nowe postępowanie lub ponownie zostanie przeprowadzony proces wyboru spośród zgłoszonych kandydatów.  

XX

Z Kandydatem wybranym na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu, który złoży pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie go na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie sp. z o.o. zostanie zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania na czas pełnienie funkcji z obowiązkiem osobistego świadczenia usług.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na Członków Zarządu spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie sp. z o. o. w Wieliczce

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwana dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez kandydata na Członka Zarządu spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie sp. z o. o. na potrzeby przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu do spraw technicznych jest spółka Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. z siedzibą w Wieliczce.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Kopalni Soli “Wieliczka” S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod numerem telefonu +48 12 2787114; email: iod.sa@kopalnia.pl
 3. Zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie sp. z o. o.
 4. Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do danych osobowych kandydata wymienionych w zgłoszeniu kandydata do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażenie zgody, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO.
 5. Dane będą przetwarzane przez czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa. Dokumenty przesłane przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. działającą jako Zgromadzenie Wspólników spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie sp. z o.o. a zawierające dane osobowe zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną, względnie zniszczone, jeżeli wysłana przesyłka rejestrowana wróci do nadawcy jako nieodebrana.
 6. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem żądanie usunięcia danych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie w toku postepowania jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu.
 7. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Dane osobowe kandydata nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Ogłoszenie