Zarząd Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. z siedzibą w Wieliczce w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, Park Kingi 1, 30-020 Wieliczka, budynek A, Sekretariat w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 14:00

Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm.)