1.Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Członka  Zarządu ds. Technicznych  należy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Spółki w Wieliczce, Park Kingi 1   w godzinach 800 – 1400 albo przesłać listem poleconym na adres: Rada Nadzorcza Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka  Zarządu ds. Technicznych wraz z adnotacją „Nie otwierać”, w terminie do dnia 28.04.2023 r. – termin ten uważa się za zachowany, jeżeli zgłoszenie zostało skutecznie doręczone w tym terminie.

2.Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego w pkt 1 lub niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostaną powiadomieni na wskazany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

3.W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może wezwać do uzupełnienia zgłoszenia lub wezwać do złożenia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.

4.Kandydatem na stanowisko Członka  Zarządu ds. Technicznych może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
 • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • spełnia inne niż wymienione w pkt a-c wymogi określone w przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 • złożyła właściwemu Ministrowi oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana, nie toczą się wobec niej postępowania karne lub karnoskarbowe.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w sektorze, w którym działa Spółka;
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz zasad ładu korporacyjnego.

5. Kandydatem na Członka  Zarządu ds. Technicznych nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

6. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • list motywacyjny zawierający adres do korespondencji, telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej;
 • życiorys zawodowy (CV), podpisany przez kandydata;
 • oryginały lub poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy (odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego);
 • wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, zawierający oświadczenia kandydata oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego -wzór kwestionariusza stanowi załącznik do ogłoszenia;
 • aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na nośniku elektronicznym.
 • kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 roku są zobowiązani dołączyć pisemne potwierdzenie realizacji obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Rada Nadzorcza informuje, że nie uzna tego obowiązku za spełniony w przypadku załączenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o jego uprzednim złożeniu do zgłoszenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego, zamiast złożenia go właściwemu organowi.

W zgłoszeniu lub w toku postępowania kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty dotyczące jego kwalifikacji zawodowych i umiejętności (referencje, certyfikaty, dyplomy ukończenia studiów podyplomowych, kursów językowych).

7. Otwarcie zgłoszeń oraz ich weryfikacja pod względem formalnym zostanie dokonana w terminie do dnia 05.05.2023 r.

8. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Spółki do dnia 12.05.2023 r. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania zostaną zawiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej, w terminie co najmniej 2 dni przed dniem rozmowy  na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej lub telefonicznie.

9. Niestawienie się kandydata we wskazanym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu, chyba że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające nieobecność kandydata takie jak siła wyższa lub wypadek losowy.

10. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności następujące zagadnienia:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa; ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

11.Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

12. Informacje o Spółce tj.:

 • Statut Spółki;
 • sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021;
 • sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 • sprawozdanie F01 za IV kw. 2022 r.;

będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.kopalniawieliczka.eu (zakładka: „Ogłoszenia”) oraz w Sekretariacie Zarządu w terminie do dnia 28.04.2023 r.

13. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

14. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów biorących w nim udział na wskazany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej, niezwłocznie po jego zakończeniu.

15.Kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Rady Nadzorczej podjętych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

16. Kandydatom, którzy nie zostali powołani na stanowisko Członka  Zarządu ds. Technicznych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną wszystkie złożone przez nich dokumenty.

17. Spółka nie zwraca kandydatom żadnych kosztów związanych z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Pliki do pobrania:

IV Kwartał 2022

Sprawozdanie jednostkowe za 2021 r załącznik nr 2,3,4 do uchwały nr 16_33_VI_2022