I. Wynajmujący        

Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, ul. Park Kingi 1

KRS 0000278401, NIP 683-000-34-27,

Kapitał zakładowy: 21 000 000 zł

Kapitał zakładowy wpłacony: 21 000 000 zł

telefon sekretariat: (12) 278-71-11

e-mail: sekretariat.sa@kopalnia.pl

II.  Tryb postępowania     

Pisemny przetarg otwarty

III. Przedmiot przetargu   

1. Przedmiotem przetargu jest prawo najmu pomieszczeń w budynku „Regis” o nr inwentarzowym 110 101 000 090 położonym w Wieliczne obr. 1, na  działce nr 607, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1I/00022490/9.

„Przedmiotem najmu” są pomieszczenia o łącznej powierzchni 178,8 m2 , w skład których wchodzą:

1)    kawiarnia – powierzchnia użytkowa 112,6 m2,

2)    barek – powierzchnia użytkowa 14,6 m2,

3)    zaplecze sanitarne – powierzchnia użytkowa 5,6 m2,

4)    zaplecze sanitarne – powierzchnia użytkowa 3,3 m2,

5)    zmywalnia – powierzchnia użytkowa 5,8 m2,

6)    komunikacja – powierzchnia użytkowa 9,1 m2,

7)    magazyn – powierzchnia użytkowa 4,6 m2,

8)    magazyn dobowy – powierzchnia użytkowa 4,6 m2,

9)    kuchnia – powierzchnia użytkowa 18,6 m2,

2.     Wynajmujący dopuszcza wykorzystanie pomieszczeń na cele  gastronomiczno-handlowe.

         Wynajmujący dopuszcza możliwość prowadzenia przez Oferenta dodatkowej działalności gastronomicznej w formie cateringu na wynos.

3.  Przedmiot najmu posiada dojazd od drogi publicznej ul. Szpunara. Przedmiot najmu nie posiada miejsc postojowych dla klientów i obsługi.

4.     Pomieszczenie kuchni o którym mowa w ust. 1 pkt. 9 nie posiada żadnego wyposażenia meblowego oraz wyposażenia w sprzęt kuchenny. Pomieszczenie posiada punkty czerpalne wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji a także gniazda energii elektrycznej.

5.  Wynajmujący umożliwi Najemcy zapoznanie się z stanem pomieszczeń podczas wizji lokalnej która będzie miała miejsce w dniu 17.02.2023r. o godzinie 10.00.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu najmu i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2

IV. Okres obowiązywania umowy: 

Umowa najmu zostaje zawarta na okres do 180 dni licząc od daty jej podpisania przez obie Strony umowy z możliwością jej późniejszego przedłużenia na czas nieokreślony.

V. Cena minimalna    

Wysokość czynszu z tytułu najmu całej powierzchni tj. 178,8 m2 nie może być niższa niż – 18 797,24 najmowanej powierzchni miesięcznie + podatek VAT.

VI. Wymagania dotyczące wadium   

          Wynajmujący nie żąda wniesienia wadium.

VII. Opis sposobu przygotowania ofert.    

  1. Każdy uczestnik przetargu może złożyć tylko jedną ofertę i tylko w jednym egzemplarzu.
  2. Ofertę należy przygotować według formularza stanowiącego załącznik nr 1

do niniejszego ogłoszenia. Oferta winna być złożona na adres Kopalni Soli Wieliczka S.A. w zamkniętej, opieczętowanej i nieprzeźroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem uczestnika przetargu z napisem: „Oferta w przetargu na najem pomieszczeń w budynku Regis”.

Oferta winna zawierać następujące elementy:

1)  kwotę oferowanego miesięcznego czynszu dnajmowanego za 1 m2  najmowanej powierzchni + podatek VAT

  • Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do występowania w imieniu uczestnika przetargu. Wszelkie miejsca, w których uczestnik przetargu naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika przetargu uznaje się:

3.1  Osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych.

3.2  Osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności

        gospodarczej.

3.3  Osoby legitymujące się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których

mowa w pkt 3.1. i 3.2. Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, wówczas do oferty winien być dołączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  • Każdy uczestnik przetargu powinien załączyć do oferty następujące dokumenty:
  1. aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Dokumenty należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika przetargu. Potwierdzenia winna dokonać osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) do reprezentowania uczestnika przetargu.
  2. podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 3.
  3. Jeżeli uczestnik przetargu działa przez pełnomocnika należy dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub jego kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

VIII. Kryteria oceny ofert 

         Wynajmujący wybierze ofertę o najwyższej kwocie miesięcznego  czynszu z tytułu najmu.

IX. Warunki oraz informacje dodatkowe    

1.     Informacji o przetargu udziela Dział Infrastruktury Powierzchniowej,
 tel. 12 278 71 43 w godzinach od 7.00 do 15.00.

X.        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.     Ofertę należy składać bezpośrednio w Sekretariacie Zarządu na adres: Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, budynek „A”.

2.     Termin składania ofert upływa w dniu 24.02.2023r. roku o godz. 11.00 przy czym przyjmuje się dzień i godzinę wpływu do Sekretariatu Zarządu.

3.     Informuje się, że Sekretariat czynny jest od poniedziałku – do piątku w godz. 7:00 – 15:00. Wszelkie oferty otrzymane przez Kopalnię po terminie ich składania, zostaną zwrócone bez otwierania.

4.     Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2023r. roku o godz. 11.30

XI. Zmiana, odwołanie warunków przetargu oraz zamknięcie przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.     

1.    Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu.

2.    Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek oferty i bez obowiązku podania przyczyny.