Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. informuje uprawnionych emerytów i rencistów, że ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy należny w 2024 r. będzie wypłacany na pisemny wniosek osoby uprawnionej. Wniosek należy złożyć w terminie do 30.09.2024 r.

Wzór wniosku

Wzór dokumentu dostępny jest na stronie www.kopalniawieliczka.eu oraz w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.: budynek C, parter, pok. C-2 (kasa). Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz pobranie dokumentu

Terminy i miejsce

Wypełnione wnioski można składać od 17.06.2024 r. Także od tego dnia rozpocznie się wypłata ekwiwalentu. Dokumenty należy dostarczyć do budynku C, parter, pok. C-2 (kasa) w dni robocze w godzinach 8.00-11.00 oraz 13.00-14.30. Ekwiwalent będzie wypłacany w tym samym pokoju (tj. w kasie) w powyższych godzinach.

Co należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć dokumenty do wglądu w celu weryfikacji uprawnienia tj.:

• dla emerytów lub rencistów legitymacja ZUS emeryta/rencisty lub decyzja ZUS o przyznaniu świadczeń emerytalnych lub o ciągłości uprawnień do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy,

• dla wdów lub wdowców: decyzja lub zaświadczenie z ZUS o pobieraniu renty rodzinnej na czas nieokreślony,

• dla sierot: aktualna decyzja lub zaświadczenie z ZUS o pobieraniu renty rodzinnej po zmarłej osobie uprawnionej,

• wniosek może być złożony przez pełnomocnika pod warunkiem przedłożenia przez niego dokumentu potwierdzającego jego umocowanie.

W przypadku przesłania wniosku na adres Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka, należy do wniosku dołączyć kserokopie dokumentów, na mocy których dana osoba jest uprawniona do ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy.

Dodatkowe informacje

Wszelkie informacje dotyczące wypłaty ekwiwalentu za deputat węglowy można uzyskać pod tel. 12-278-71-56, 12-278-74-20 w godz. 07.00-14.00.