Regulamin

postępowania w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla emerytów i rencistów, byłych pracowników Kopalni oraz wdów, wdowców, sierot po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach Kopalni obowiązujący od 7 sierpnia 2023 r.

§ 1.

 1. Regulamin określa zasady postępowania w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy przysługujący osobom uprawnionym zgodnie z zasadami określonymi w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.
 2. Podstawą do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy w danym roku jest przedłożenie przez Wnioskodawcę kompletu dokumentów potwierdzających uprawnienie do jego wypłaty oraz złożenie pisemnego wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego.
  1. Wnioski o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy, składa się według wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do Regulaminu.
  2. Wzory wniosków, dostępne są na stronie www.kopalniawieliczka.eu oraz w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. w Kasie tj. Dziale Księgowości – Budynek C pok. C.2.
 3. Wnioski składa się:
  1. osobiście – w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – w Kasie tj. Dziale Księgowości Budynek C pok. C.2
  2. pocztą tradycyjną – list adresowany na Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. ul. Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka.
 4. Wniosek może być złożony przez pełnomocnika, pod warunkiem przedłożenia przez niego dokumentu potwierdzającego jego umocowanie. W przypadku wniosków złożonych przez pełnomocnika, wypłata może nastąpić wyłącznie, w sposób określony w § 3 pkt 2) – przekazem pocztowym, na adres i do rąk osoby uprawnionej.
 5. W przypadku wniosku złożonego pocztą tradycyjną zgodnie z§ 1 ust 3 pkt 2) wypłata może nastąpić wyłącznie, w sposób określony w § 3 pkt 2) – przekazem pocztowym, na adres i do rąk osoby uprawnionej.

§ 2.

Wraz z wnioskiem o ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy Wnioskodawcy, składają dokumenty/kserokopie potwierdzające spełnienie określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy Kopalni Soli „Wieliczka” S.A przesłanek do wypłaty deputatu węglowego, którymi są:

 1. dla emerytów lub rencistów:
  1. legitymacja ZUS emeryta / rencisty lub
  2. decyzja ZUS o przyznaniu świadczeń emerytalnych lub o ciągłości uprawnień do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy.
  3. dla wdów lub wdowców: decyzja lub zaświadczenie z ZUS o pobieraniu renty rodzinnej na czas nieokreślony,
  4. dla sierot: aktualna decyzja lub zaświadczenie z ZUS o pobieraniu renty rodzinnej po zmarłej osobie uprawnionej.


§ 3.

 1. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy realizowana jest w formie wskazanej we wniosku przez Wnioskodawcę:
  1. przelewem na rachunek bankowy lub
  2. przekazem pocztowym lub
  3. przez wypłatę gotówki w kasie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

§ 4.

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. nie wypłaci w danym roku kalendarzowym ekwiwalentu pieniężnego za deputat jeżeli Wnioskodawca nie wykaże istnienia uprawnienia do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy zgodnie z zasadami określonymi w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., lub nie przedstawi dokumentów lub informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, w szczególności gdy:

 1. dane Wnioskodawcy są niekompletne,
 2. dane dotyczące zmarłego pracownika, emeryta, rencisty są niekompletne,
 3. wnioskodawca nie wskazał we wniosku formy wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy,
 4. wnioskodawca wskazał we wniosku nieprawidłowy numer rachunku bankowego,
 5. wnioskodawca nie wskazał we wniosku adresu bądź wskazał niepoprawny adres (dotyczy formy wypłaty „przekaz pocztowy”),
 6. wnioskodawca nie dołączy / nie przedstawi dokumentów uprawniających do deputatu wymienionych w § 2,
 7. wniosek zostanie złożony po terminie,
 8. wniosek jest niepodpisany.

§ 5.

W przypadku otrzymania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy przez osobę nieuprawnioną jest ona zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. oraz do niezwłocznego zwrotu otrzymanych środków na rachunek bankowy lub w kasie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., pod rygorem dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 6.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 sierpnia 2023 r.


Regulamin-postepowania-w-sprawie-wyplaty-ekwiwalentu-pinieznego-za-deputat-weglowy.pdf

Załączniki:

Załącznik Nr 1 -Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla emerytów i rencistów, byłych pracowników KSW


Zalacznik-1-do-Regulaminu-wzor-wniosku-o-wyplate-ekwiwalentu

Załącznik Nr 2 -Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla wdów, wdowców i pełnych sierot po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach.

Zalacznik-2-do-Regulaminu-wzor-wniosku-o-wyplate-ekwiwalentu.pdf