Regulamin konkursu dotyczy jubileuszowego wydania magazynu “Solanka”, które ukaże się w druku z początkiem września 2023 r. Magazyn dostępny będzie na terenie Kopalni Soli “Wieliczka” i w blisko 100 punktach dystrybucji na terenie Wieliczki i Powiatu Wielickiego.

Regulamin Konkursu„45 nagród na 45-lecie obecności kopalni na liście UNESCO”

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem“) określa warunki Konkursu „45 nagród na 45-lecie obecności kopalni na liście UNESCO” (dalej jako „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. z siedzibą w Wieliczce, 32- 020, przy ulicy Park Kingi 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000278401, NIP: 683-000-34-27.
 3. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie i warunki organizacyjne.
 4. Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w Konkursie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
 5. Pytania – zestaw pytań z zakresu treści magazynu Solanka (numer IX 2023) przygotowany przez Komisję konkursową do zadawania Uczestnikom
 6. Zgłoszenie telefoniczne – telefon Uczestnika wykonany na podany numer we wskazanym terminie.
 7. Zwycięzcy – osoby, które dokonają Zgłoszenia telefonicznego oraz podadzą prawidłową odpowiedź na zadane Pytanie.
 8. Komisja konkursowa – jury powołane przez Organizatora Konkursu, składające się z przedstawicieli Organizatora.
 9. Biuro Konkursu: Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Dział Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka, e-mail: solanka@kopalnia.pl
 10. Regulamin konkursu jest dostępny w Biurze konkursu oraz na stronie internetowej www.kopalniawieliczka.eu/aktualnosci

§ 2 Cel Konkursu i Uczestnicy

 1. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o obecności kopalni na liście UNESCO  i zainteresowanie czytelników magazynu „Solanka” historią Kopalni Soli „Wieliczka”.
 2. Konkurs skierowany jest do osób powyżej 18. roku życia.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych kosztów z nim związanych, za wyjątkiem kosztów połączenia telefonicznego zgodnych z taryfą operatora, który świadczy usługi telekomunikacyjne na rzecz Uczestnika.
 4. Wszelkie informacje związane z realizacją Konkursu można uzyskać w Biurze konkursu.

§ 3 Przebieg konkursu

 1. Zgłoszenie telefoniczne powinno być wykonane na numer 12 278 73 71 w dniu 8.09.2023 r. godzinie 9:00.
 2. Każdy Uczestnik może dokonać jednego Zgłoszenia.
 3. Po dokonaniu Zgłoszenia, Uczestnikowi zostanie zadane Pytanie.
 4. Do otrzymania nagrody uprawnia podanie właściwej odpowiedzi na zadane przez Komisję konkursową Pytanie po dokonaniu Zgłoszenia.
 5. Organizator przewiduje przyznanie 45 nagród.
 6. Konkurs zostanie zakończony z chwilą przyznania ostatniej z 45 nagród przewidzianych w Konkursie.

§ 4 Odbiór nagród

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nagrody nie będą wysyłane pocztą. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, odbiór nagród będzie możliwy wyłącznie w Biurze Konkursu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-14:00.
 2. W drodze osobnych ustaleń nagrody będzie można odebrać również z innego miejsca na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”, w innych godzinach niż wskazane w ust. 1.
 3. Informacja o zwycięzcach konkursu nie będzie publikowana, a dane zwycięzców będą znane jedynie Organizatorowi Konkursu.
 4. Nieodebranie nagrody w terminie 2 tygodni będzie traktowane jako rezygnacja Uczestnika z tej nagrody, bez możliwości jej odbioru w późniejszym terminie.

§ 5 Nagrody

Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe w postaci upominku okolicznościowego zawierającego:  kubek okolicznościowy, 3 x czekolada, 1 x śliwki w czekoladzie, krówki.

§ 6 Prawa i obowiązki

 1. Uczestnik Konkursu, dokonując Zgłoszenia, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Zgłoszenia niespełniające wszystkich warunków opisanych w niniejszym Regulaminie podlegają odrzuceniu.

§ 7 Dane osobowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestKopalnia Soli “Wieliczka” S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: iod.sa@kopalnia.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych 
Uczestnictwo w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminieart. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów  
Dochodzenie roszczeńart. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – obrona przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników Konkursu wobec Organizatora) 
Tabela: Cel i podstawa przetwarzania danych

4. Odbiorcami  Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umowy i zgodnie z jego poleceniami (w szczególności firmy z branży IT świadczące usługi na rzecz Administratora), z zastrzeżeniem innych podmiotów, którym obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu (rozstrzygnięcia Konkursu i przyznania nagród), dla którego zostały zebrane, a po jego realizacji przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń oraz zgodnie z obowiązującymi u Administratora przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu, w zakresie określonym w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

7. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Może Pani/Pan realizować te prawa w szczególności poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  (wskazane w pkt. 2 powyżej), 

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie na podstawie niniejszego Regulaminu.

9. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z cofnięciem zgłoszenia udziału w Konkursie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych nie będzie wiązało się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dotyczących Konkursu mają charakter jedynie informacyjny.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.).
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie www.kopalniawieliczka.eu/aktualnosci.
 5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od daty podania go do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.kopalniawieliczka.eu/aktualnosci.
 6. Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji konkursu, w tym ewentualne zmiany Regulaminu Konkursu, będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora wskazanej w ust. 4.