W 2022 roku Kopalnię Soli „Wieliczka” z jednej strony czeka kontynuacja szeregu prac zabezpieczających i rozpoczęcie kolejnych, stopniowa odbudowa ruchu turystycznego i działalności biznesowej, a z drugiej nowe wyzwania, inwestycje oraz ciekawe projekty.   Poniżej przedstawiamy priorytety w obszarze górniczym.

Zabezpieczanie

Jednym z priorytetów, jak co roku, będzie wykonanie Planu Działalności Zabezpieczającej, co jest ważne z perspektywy zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa kopalni. Duży wpływ na realizację planów będzie miał dalszy przebieg  pandemii, jak również utrzymujący się wzrost cen.  Ten ostatni czynnik w wielu przypadkach rzutuje na konieczność zmian zakresów robót czy ograniczeń w ich wykonaniu.

Szyby w centrum uwagi

Jedną z najważniejszych szybowych robót jest kontynuacja remontu szybu Daniłowicza. Wymiana drewnianej obudowy i wraz z izolacją wód od  rury szybowej obejmuje pierwsze 30 m od powierzchni. Zakończenie zadania planowane jest na sierpień 2022.

Trwają także prace projektowe związane z remontem szybu Kościuszko, tak aby możliwe było jego dalsze użytkowanie. W 2021 roku w drodze przetargu wybrano wykonawcę, który opracowuje wielobranżowy projekt techniczny przebudowy tego szybu (wraz z zabudową w nim pomocniczego awaryjno-rewizyjnego urządzenia wyciągowego).

Wśród planowanych w szybie działań są roboty naprawcze obudowy, zabudowa nowych dodatkowych ram, usunięcie skorodowanych rozpór wzmacniających. Dopiero w kolejnych etapie możliwe będzie prowadzenie prac kontrolnych, naprawczych, konserwacyjnych i utrzymaniowych, znajdujących się w szybie rurociągów głównego odwadniania, iniekcyjnych, kabli energetycznych, teletechnicznych i światłowodowych. Zakres prac obejmuje również modernizację, przebudowę istniejącego kanału wentylacyjnego oraz adaptację istniejących budynków nadszybia oraz maszyny wyciągowej.

Prace zabezpieczające wyrobiska

W pierwszym kwartale kopalnia planuje sfinalizować prace zabezpieczające (kotwienie) ocios północnego w kaplicy św. Kingi, a także zabezpieczenie komory Freitag wraz z dojściem do komory, czyli podłużnią Kazanów. W kwietniu powinna zakończyć się przebudowa szybiku Geramb, który znacznie usprawni system transportu międzypoziomowego w tamtym rejonie wschodnim kopalni pomiędzy III a IV poziomem.

Kontynuowane będą prace w rezerwacie przyrody nieożywionej „Groty kryształowe”.  Część grot (miejsca bez pokryw halitowych) zabezpieczona zostanie obudową podporową. Wnęki w ociosach wypełnią murki solne. Usuwany jest tam tez zalegający urobek. Z uwagi na zalecenia Komisji ds. Ochrony Grot Kryształowych  prace w okresie maj-październik br. będą przerwane, po czym nastąpi ich wznowienie.

Roboty nadal będą też wykonywane w podłużniach Baum, Hauer, Biliński, Siercza, poprzeczniach, Król Saski,  a także chodnikach dojściowych do zbiorników w komorze VIII/15. Inne kontynuowane prace to: drążenie chodnika pod stanowiska otworów zsypowych z poprzeczni August i wiercenie otworów zsypowych (poziom III), Przebudowa odcinka podłużni Grubenthal i podłużni Weiss (poziom IV), zabezpieczenie dróg dojściowych do wycieków na poziomie VI – przebudowa podłużni Ott, Klein, Kosocice, a na poziomie VII przebudowa ciągu wyrobisk (Layer, Layer IV) na zachód, do szybu Kościuszko.

Przebudowy górnicze, bądź w formie kontynuacji lub nowych prac, obejmą m.in. podłużnię Aleksander, Wiszyn poprzecznie Stampfer, Lillienbach, chodnik do poprzeczni Wałczyn i podłużni Koberwein. Doraźne prace wykonane zostaną także w komorze Saurau i na poz. VII.

Z nowych robót, których rozpoczęcie ma mieć miejsce w tym roku, warto wymienić m.in. zabezpieczenie komory Seeling i Maria Teresa II (III kwartał), a także poprzeczni August i komory IIn/264 (IV kwartał). W II kwartale górnicy wejdą także z pracami (III etap) na drogi  dojściowe  do wycieków na poziomie V (rejon zachodni).

Na Trasie Turystycznej w komorze Józefa Piłsudskiego przebudowywany będzie fragment chodnika Drozdowice od pomnika Józefa Piłsudskiego do zejścia schodowego we wschodniej części komory.

Podsadzka i iniekcje

Prace likwidacyjne w 2022 roku prowadzone będą głównie w rejonie centralnym, w tym m.in. w rejonie Kloski-Colloredo. Sumarycznie planowane są prace iniekcyjne na poziomie 6,5 tys. m3 zatłoczonych mieszanin iniekcyjnych. Podsadzanie wybranych pustek piaskiem, celem stabilizacji sąsiadujących wyrobisk, realizowane będzie na rejonie centralnym i wschodnim kopalni. Plan zakłada wypełnienie w 2022 roku  pustek piaskiem w objętości 29 tys. m3

Elektryka, energetyka, teletechnika

Prowadzone będą także działania mające na celu podniesienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa kopalni, w tym w obszarze energetycznym i teletechnicznym. Powstanie projekt, na bazie którego ruszy budowa nowego systemu nadzorczo-sterowniczego siecią energetyczną średniego napięcia. Obecny,  ponad 30-letni, odbiega już od obecnych standardów. 

System umożliwi  zarówno integrację funkcjonujących urządzeń, jak i włączenie do niego nowych rozdzielni zarówno na powierzchni, jak i w części podziemnej kopalni. W efekcie łatwiejszy będzie nadzór na całością sieci. Oprócz kwestii bezpieczeństwa kluczowe przy tym zadaniu jest zapewnienie niezawodności układu zasilania w części SN, poprzez zautomatyzowanie i koordynację procesów sterowniczych. 

Powstanie nowy system kontroli parametrów bezpieczeństwa, który zastąpi przestarzały i  awaryjny system kontroli parametrów środowiskowych w podziemiach. Dzięki temu zwiększy się funkcjonalność, przepustowość całego systemu (pozwoli zwielokrotnić ilość montowanych urządzeń pomiarowych), a także kontrola nad warunkami klimatycznymi w podziemiach.  Dzięki nowym funkcjom kopalnia będzie mogła „sięgnąć” po najnowsze urządzenia pomiarowe do kontroli powietrza pod ziemią. Całość usprawni kontrolę nad warunkami klimatycznymi i tym samym bezpieczeństwo.

Kopalnia kontynuuje wymianę źródeł światła na energooszczędne tj. ledowe w podziemnych komorach. W tym roku realizowany będzie projekt modernizacji instalacji elektrycznej, świetlno-dźwiękowej i oświetlenia w komorze Michałowice. Ta ostatnia rozbudowywana będzie o dodatkowe elementy.  Planowana farma fotowoltaiczna, w przypadku akceptacji realizacji projektu, ma szanse powstać w perspektywie dwóch lat. Pod uwagę brana jest lokalizacja farmy w bliskiej odległości od kopalni – przy szybie Kościuszko.