Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna

Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka
+48 12 278 71 11
sekretariat.sa@kopalnia.pl

Dział Zarządzania Personelem

Kopalnia Soli „Wieliczka”
+48 12 278 71 25

Dział Informatyki


Kopalnia Soli „Wieliczka”
+48 12 278 76 23

Sekretariat

Kopalnia Soli „Wieliczka”
+48 12 278 71 11

Dział Prawny i Zamówień Publicznych

Kopalnia Soli „Wieliczka”
+48 12 278 71 12

Dział Ochrony

Kopalnia Soli „Wieliczka”
+48 12 278 71 14

Dział Księgowości


Kopalnia Soli „Wieliczka”
+48 12 278 74 15

Dział Controllingu i Planowania

Kopalnia Soli „Wieliczka”
+48 12 278 74 11

Dział Zakupów i Gospodarki Magazynowej

Kopalnia Soli „Wieliczka”
+48 12 278 73 53

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
mgr inż. Paweł Ulmaniec

Kopalnia Soli „Wieliczka”
+48 12 278 72 84

Dyrektor ds. Górniczych

Kopalnia Soli „Wieliczka”
+48 12 278 72 40

Dyrektor ds. Energomechanicznych

Kopalnia Soli „Wieliczka”
+48 12 278 72 68

Dyrektor ds. Inwestycji

Kopalnia Soli „Wieliczka”
+48 12 278 72 26

Dział Infrastruktury Powierzchniowej

Kopalnia Soli „Wieliczka”
+48 12 278 71 40

Dział Marketingu i Analiz

Kopalnia Soli „Wieliczka”
+48 12 278 73 71
+48 12 278 73 12

Służba BHP

Kopalnia Soli „Wieliczka”
+48 12 278 71 21

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kopalnia Soli „Wieliczka”
+48 12 278 71 14


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestKopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka.
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w  Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka  nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez email: iod.sa@kopalnia.pl .
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO –  poprzez umożliwienie kontaktu z administratorem danych   i udzieleniem przez niego  odpowiedzi na zadane pytanie, za pośrednictwem kontaktu mailowego.
  4. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą firmy z branży IT  w zakresie obsługi informatycznej portalu  https://www.kopalniawieliczka.eu  jako podmioty  przetwarzające. 
  5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
    – Do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez kontakt mailowy, nie dłużej jednak niż 10 lat.
  6. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej.
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

f) prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym profilowania (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenie odpowiedzi.

9. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.