Sól dodaje smaku. Dawniej mówiło się o niej „białe złoto”, bo kosztowała krocie. Po dziś dzień sól, szczególnie wielicka, jest królową pośród przypraw. Zapraszamy do kulinarnej rywalizacji na sól wielicką właśnie. Czekamy na autorskie przepisy, które pozwolą na nowo odkryć tę przyprawę, użyć jej w zaskakujący i jednocześnie smaczny sposób.

Szczegółowe zasady udziału i oceny prac znajdują się w Regulaminie konkursu poniżej i w załącznikach

Regulamin Konkursu na najlepszy przepis kulinarny z wykorzystaniem wielickiej soli

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem“) określa warunki Konkursu na najlepszy przepis kulinarny z wykorzystaniem wielickiej soli (dalej jako „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. z siedzibą w Wieliczce, 32- 020, przy ulicy Park Kingi 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000278401, NIP: 683-000-34-27.
 3. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie i warunki organizacyjne.
 4. Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w konkursie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
 5. Praca – dokładnie opisany przepis kulinarny zawierający listę składników z uzasadnieniem kompozycji ich zestawienia, sposób wykonania oraz co najmniej 2 zdjęcia zgłoszonej potrawy. Przepis kulinarny, stanowiący element Pracy, musi zawierać wykorzystanie wielickiej soli.
 6. Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż jedną Pracę. Przepis winien mieć charakter autorski.
 7. Zwycięzcy – autorzy najlepszych Prac, którym zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w Konkursie.
 8. Etap I Konkursu – Przyjęcie Zgłoszeń Konkursowych – Ocena formalna.
 9. Etap II Konkursu – Ocena merytoryczna Prac – Wyłonienie zwycięzców.
 10. Komisja Konkursowa – jury powołane przez Organizatora Konkursu, składające się z przedstawicieli Organizatora.
 11. Biuro Konkursu: Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Dział Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka, e-mail: solanka@kopalnia.pl
 12. Regulamin konkursu jest dostępny w Biurze konkursu oraz na stronie internetowej www.kopalniawieliczka.eu/aktualnosci

§ 2 Cel Konkursu i Uczestnicy

 1. Celem Konkursu jest wymiana i popularyzacja przepisów i doświadczeń kulinarnych oraz promocja potraw przygotowanych z wykorzystaniem wielickiej soli.
 2. Konkurs skierowany jest do osób powyżej 18. roku życia.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych kosztów z nim związanych.
 4. Wszelkie informacje związane z realizacją Konkursu można uzyskać w Biurze Konkursu.

§ 3 Przebieg konkursu – Etap I Konkursu

 1. Zgłoszenie Konkursowe powinno być przysłane drogą elektroniczną na adres: solanka@kopalnia.pl do dnia 15.11.2021 r.
 2. Zgłoszenia Konkursowe nadesłane po terminie nie będą zakwalifikowane do II Etapu Konkursu.
 3. Zgłoszenie Konkursowe w wersji edytowalnej oraz w formacie pdf., sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu musi zawierać:
  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Opis Pracy
  3. Zdjęcia
  4. Oświadczenie
 4. Niekompletne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.
 5. Dokonując zgłoszenia konkursowego uczestnik oświadcza, że nieodpłatnie i na czas nieoznaczony udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie z utworów wchodzących w skład Pracy, uprawniającej Organizatora do korzystania z tych utworów na następujących polach eksploatacji:
  1. Wprowadzania do pamięci komputerów i innych tego typu urządzeń,
  2. Wprowadzania, wykorzystywania i publikowania we wszelkich formach i w każdy sposób w Internecie (w tym mediach społecznościowych) oraz innych sieciach komputerowych, a także w biuletynie informacyjnym Kopalni Soli „Wieliczka” SOLANKA.
 6. Weryfikacja formalna Zgłoszeń Konkursowych zostanie wykonana przez pracowników Biura Konkursu. Weryfikacja zostanie przeprowadzona do dnia 19.11.2021 r.

§ 4 Przebieg konkursu – Etap II Konkursu

 1. Ocenę merytoryczną Prac przeprowadza Komisja Konkursowa według następujących kryteriów:
  1. wykorzystanie w przepisie wielickiej soli,
  2. znaczenie wykorzystanej wielickiej soli,
  3. pomysłowość i kreatywność przepisów,
  4. uzasadnienie wyboru składników,
  5. prezentacja potrawy na podstawie zdjęć,
  6. forma przepisu, jasność, precyzyjność.
 2. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu i przyzna I, II i III miejsce. Komisja ma prawo przyznać również wyróżnienia.
 3. Informacja o wynikach Konkursu zostanie przekazana Zwycięzcom Konkursu e-mailowo, telefonicznie lub listownie do dn. 7.12.2021 r.
 4. Informacja o Zwycięzcach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej Organizatora oraz przekazana w formie informacji prasowej do mediów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych Prac  w Internecie (w tym mediach społecznościowych) oraz innych sieciach komputerowych, a także w biuletynie informacyjnym Kopalni Soli „Wieliczka” Solanka.

§ 5 Nagrody

 1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe:
  1. I nagrodę – zwiedzanie Trasy Turystycznej w Kopalni Soli „Wieliczka” dla dwóch osób w polskojęzycznej turze wraz z posiłkiem w podziemnej restauracji w Komorze Budryka oraz zestaw solnych kosmetyków
  2. II nagrodę – zwiedzanie Trasy Turystycznej w Kopalni Soli „Wieliczka” dla dwóch osób w polskojęzycznej turze oraz zestaw solnych kosmetyków
  3. III nagrodę – Karnet 10 wejść do Tężni Solankowej oraz zestaw solnych kosmetyków
 2. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać wyróżnienia, a także upominki.
 3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie  prawo do odstąpienia od przewidzianej liczby nagród lub od przewidzianej wartości poszczególnych nagród, przy czym ogólna wartość nagród przewidzianych w ust. 1 nie może ulec zmniejszeniu.

§ 6 Prawa i obowiązki

 1. Uczestnik Konkursu, dokonując zgłoszenia, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenia niespełniające wszystkich warunków opisanych w niniejszym Regulaminie podlegają odrzuceniu.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących podczas trwania Konkursu.

§ 7 Dane osobowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestKopalnia Soli “Wieliczka” S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: iod.sa@kopalnia.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne (patrz: Tabela `1 poniżej)
 4. Odbiorcami  Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umowy i zgodnie z jego poleceniami (w szczególności firmy z branży IT świadczące usługi na rzecz Administratora), z zastrzeżeniem innych podmiotów, którym obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu (rozstrzygnięcia Konkursu i przyznania nagród), dla którego zostały zebrane, a po jego realizacji przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń oraz zgodnie z obowiązującymi u Administratora przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu, w zakresie określonym w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, następujące prawa:
 7. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
 8. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
 10. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Może Pani/Pan realizować te prawa w szczególności poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  (wskazane w pkt. 2 powyżej), 
 11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie na podstawie niniejszego Regulaminu.
 12. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z cofnięciem zgłoszenia udziału w Konkursie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych nie będzie wiązało się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
Cel konkursuPodstawa przetwarzania danych
Uczestnictwo w konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
Dochodzenie roszczeńart. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – obrona przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników Konkursu wobec Organizatora)
Tabela 1: Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.
 2. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dotyczących Konkursu mają charakter jedynie informacyjny.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) ze zm.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 7.10.2021 r.
 5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od daty podania go do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.kopalniawieliczka.eu/aktualnosci. Zmiana Regulaminu nie narusza praw osób, które przesłały zgłoszenie udziału w konkursie przed wejściem w życie zmian.
 6. Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji Konkursu, w tym ewentualne zmiany Regulaminu konkursu, będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.


  Regulamin-konkursu-kulinarnego.docx
  Regulamin-konkursu-kulinarnego.pdf
  Formularz-zgloszenia-konkursowego.docx