Kopalnia Soli „Wieliczka” i Stowarzyszenie Dog Rescue zapraszają 24 lutego do nadszybia szybu Regis. Tego dnia w godzinach 11.00-14.00 odbędzie się zbiórka karmy i akcesoriów dla bezdomnych wielickich kotów. Dary o minimalnej wartości 50 zł wymieniamy na bilet na zwiedzanie Trasy Górniczej. Przygotowaliśmy 100 wejściówek.

Wielickie koty proszą o wsparcie

Wielickie mruczki bardzo proszą o dobrej jakości karmę suchą i mokrą, a także o nowe drapaki, budki, legowiska. Czekają na wsparcie, bowiem los bezpańskich zwierząt nie należy do najłatwiejszych. Bezdomny, zdany wyłącznie na siebie kot statystycznie dożywa wieku 2-3 lat. Nękają go choroby, pasożyty, niedożywienie, wypadki, brak schronienia, a także ludzkie okrucieństwo. Dla porównania zadbany domowy pupil ma przed sobą nawet 20 lat życia. Szacuje się, że w Polsce może być nawet 3 mln bezdomnych psów i kotów.

Naszym podstawowym obowiązkiem w stosunku do naszych młodszych braci jest niekrzywdzenie ich, jednak poprzestanie na tym to nie wszystko. Mamy ważniejszą misję – służyć im pomocą, kiedykolwiek będą jej potrzebować – twierdził św. Franciszek z Asyżu. Dobrostan zwierząt towarzyszących człowiekowi, a taki status mają psy i koty, w dużej mierze zależy od naszej odpowiedzialności i wrażliwości.

Mądra pomoc

Dzień Kota z Kopalnią Soli „Wieliczka” i Stowarzyszeniem Dog Rescue ma na celu nie tylko zgromadzić karmę i kocie akcesoria, ale też edukować – promować mądre adopcje i mądrą pomoc, uczulać na niedolę żywych stworzeń. Na stoisku w nadszybiu szybu Regis będzie można dowiedzieć się więcej o mruczących podopiecznych Stowarzyszenia, którzy niecierpliwie przebierają łapkami w oczekiwaniu na własne kochające domy. Wolontariusze z Dog Rescue z przyjemnością opowiedzą o tym, jak zostać domem tymczasowym. Będą też przekonywać do programów sterylizacji i kastracji.

Wielickie Stowarzyszenie Dog Rescue roztacza opiekę nad zwierzętami w potrzebie: ratuje je, leczy, rehabilituje i szuka nowych domów. Wolontariusze kierują się prostą, lecz trafiającą do serca zasadą: kochać, szanować, pomagać.

100 biletów na Trasę Górniczą

W lutym przypada Światowy Dzień Kota. To dobra okazja, żeby w sobotę 24 lutego przyjść do szybu Regis, przynieść mruczkom coś dobrego na ząb, porozmawiać z wolontariuszami. Osoby, które zrobią podopiecznym Dog Rescue zakupy o wartości minimum 50 zł (dobrze mieć przy sobie paragon), otrzymają bilet na Trasę Górniczą, ale uwaga: takich wejściówek jest tylko 100! W imieniu niepełnoletnich darczyńców karmę i akcesoria mogą przekazać osoby dorosłe.

Szczegółowy regulamin akcji poniżej (pod plakatem)

Koty to odwieczni towarzysze wielickich górników. Dziś w kopalni nie ma już koni, zatem nie ma też siana i myszy, ale… Niejeden mruczek śmiało przemyka między kopalnianymi zabudowaniami. Jakiś czas temu głośno było o kocie Ryśku, który podbił serca pracowników oraz turystów, a nawet stał się gwiazdą telewizji. Na początku marca buro-biały Ryszard będzie obchodził już drugą rocznicę szczęśliwej adopcji.

Regulamin Akcji

Regulamin akcji Dzień Kota z Kopalnią Soli „Wieliczka” i Stowarzyszeniem Dog Rescue

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem“) określa warunki akcji (dalej jako „Akcja”) zbiórki karmy dla bezdomnych kotów z terenu Powiatu Wielickiego w dniu 24 lutego 2024 roku.
 2. Organizatorem Akcji jest:

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. z siedzibą w Wieliczce, 32-020, przy ulicy Park Kingi 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278401, kapitał zakładowy: 21 000 000 złotych, wpłacony w całości, NIP: 6830003427, REGON: 000041683

oraz

Stowarzyszenie Dog Rescue z siedzibą w Wieliczce, 32-020, przy ul. Krakowskiej 16 i, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000471766, NIP: 6832081868, REGON: 122940964

3. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Akcji oraz warunki organizacyjne.

4. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Akcji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

5. Biuro Akcji: Kopalnia Soli “Wieliczka” S.A., Dział Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka, e-mail: solanka@kopalnia.pl

6. Regulamin Akcji jest dostępny w Biurze Akcji oraz na stronie internetowej www.kopalniawieliczka.eu i www.dogrescue.pl.

§ 2 Cel Akcji

 1. Celem Akcji jest zbiórka karmy oraz akcesoriów na rzecz Stowarzyszenia Dog Rescue, dla kotów znajdujących się pod jego opieką. Obdarowanym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jest wyłącznie Stowarzyszenie.
 2. Wszelkie informacje związane z przebiegiem Akcji można uzyskać w Biurze Akcji.

§ 3 Uczestnicy

Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Karmę oraz akcesoria dla kotów w imieniu osób niepełnoletnich może jednak przekazać osoba pełnoletnia.

§ 4 Przebieg Akcji

 1. Dnia 24 lutego 2024 roku w nadszybiu szybu Regis (Wieliczka, Plac Kościuszki 9, wejście od strony kas) odbędzie się zbiórka karmy i innych darów dla bezdomnych kotów znajdujących się pod opieką Stowarzyszenia Dog Rescue. Zbiórka będzie prowadzona w godzinach 11.00-14.00.
 2. Zbierane będą: mokra karma wysokiej jakości (w składzie minimum 60% mięsa oraz podrobów), np. Bozita, Gourmet, Dolina Noteci, sucha karma wysokiej jakości (w składzie minimum 40% mięsa oraz podrobów), mokra karma dla małych kociąt (w składzie minimum 60% mięsa oraz podrobów), karma specjalistyczna typu Recovery, nowe drapaki, budki, legowiska, żwirek, np. Benek Super Compact.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia karmy lub żwirku niskiej jakości oraz akcesoriów noszących ślady użytkowania.
 4. Osobom, które przyniosą dary rzeczowe dla kotów, Kopalnia przekaże 100 biletów na zwiedzanie Trasy Górniczej w Kopalni Soli „Wieliczka”, przy czym jeden bilet można otrzymać za dary o wartości co najmniej 50 zł.
 5.  Ten sam Uczestnik może otrzymać nie więcej niż 5 biletów. Dary w imieniu osób niepełnoletnich mogą przekazać towarzyszący im dorośli opiekunowie.
 6. Wartość ofiarowanych przedmiotów (karmy i akcesoriów) zostanie oszacowana przez Organizatorów w trakcie trwania Akcji na podstawie cen tych produktów na paragonach, a w razie braku paragonu przez porównanie cen produktów dostępnych w sklepie internetowym www.zooplus.pl.
 7. Bilet na Trasę Górniczą nie podlega wymianie na gotówkę. Kopalnia Soli „Wieliczka” przeznaczy na cele Akcji 100 biletów na Trasę Górniczą ważnych do końca czerwca 2024 roku. Trasa Górnicza dostępna jest dla zwiedzających, którzy ukończyli 10. rok życia. Przed realizacją biletu należy zapoznać się z zasadami zwiedzania Trasy Górniczej dostępnymi m.in. na www.kopalnia.pl

§ 6 Prawa i obowiązki

Uczestnik Akcji, biorąc w niej udział, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Akcji.
 2. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dotyczących Akcji mają charakter jedynie informacyjny.
 3. Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. z siedzibą w Wieliczce oraz Stowarzyszenie Dog Rescue z siedzibą w Wieliczce wyrażają zgodę na wzajemne niekomercyjne umieszczenie wizerunku w postaci loga oraz nazwy na stronach internetowych www.kopalniawieliczka.eu/aktualnosci oraz www.dogresue.pl w celach promocyjnych akcji.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie www.kopalniawieliczka.eu i www.dogrescue.pl
 6. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od daty podania go do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.kopalniawieliczka.eu i www.dogrescue.pl. Zmiana Regulaminu nie narusza praw osób, które przesłały zgłoszenie udziału w Akcji przed wejściem w życie zmian.
 7. Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji Akcji, w tym ewentualne zmiany Regulaminu Akcji, będą ogłaszane na Stronie Internetowej Organizatora www.kopalniawieliczka.eu i www.dogrescue.pl.