9 kwietnia odbędzie się wyjątkowa akcja sadzenia drzew i  krzewów w kilku lokalizacjach miasta Wieliczka i przy granicy z Krakowem. Dzięki temu miasto zyska kolejne wpływające na poprawę jakości powietrza i życia mieszkańców tereny. Akcję organizują wspólnie Kopalnia Soli „Wieliczka” i Powiat wielicki w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA we współpracy z Fundacją Aeris Futuro. 

O wartościach, jakie przynoszą drzewa, nie trzeba nikogo przekonywać. Choć ich zdolność do kompensowania emisji CO2 różni się w zależności od gatunku, każde drzewo wnosi cenny wkład w produkcję tlenu, ochronę bioróżnorodności środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

9 kwietnia godz. 10:00 i 14:00
Drzewa posadzimy na terenach Kopalni Soli “Wieliczka”

Zgłoszenia i udział

Organizatorzy wspólnie z mieszkańcami posadzą drzewa i krzewy w dniu 9 kwietnia w dwóch turach: od 10:00 i od 14:00. W akcji może wziąć udział każdy, kto zgłosił się mailowo z wyprzedzeniem (do 31 marca) na adres pr@kopalnia.pl.  Nie jest to trudne zadanie, a zatem można przyjść rodzinnie, z dziećmi, znajomymi, tak aby wspólnie i aktywnie spędzić sobotę, a przy okazji zrobić dobrą rzecz dla lokalnego środowiska.  Dla najbardziej zaangażowanych, którzy posadzą minimum 10 drzewek, kopalnia przygotowała bezpłatne bilety na zwiedzanie Trasy  Turystycznej. W przypadku bardzo dużej liczby chętnych liczba uczestników będzie musiała zostać ograniczona.

Las na terenach kopalni

– “Więcej drzew i krzewów sprawi, że zielone enklawy skuteczniej będą służyły poprawie środowiska w naszym regionie” –  mówi  Paweł Nowak, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., dodając:  – “Szacuje się, że jedno drzewo w ciągu roku potrafi wytworzyć tlen dla 10 osób,  a 1 000 drzew to równowartość rocznego „zapasu” tlenu dla 40% mieszkańców Wieliczki. Tą akcją chcemy nie tylko wdrożyć ideę tworzenia zielonych płuc dla miasta, ale także dać dobry przykład działań na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju” zapewnia. 

Korzyści z zielonych enklaw

Organizacje ekologiczne alarmują, że co minutę na Ziemi znika naturalny las wielkości 36 boisk piłkarskich, a co 3 lata wycinane są lasy tropikalne o powierzchni Polski.
“Drzewa pełnią niezwykle ważną rolę w ekosystemie, wchłaniają dwutlenek węgla, ograniczają rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, łagodzą zmiany klimatu i efekt cieplarniany, wpływają na bioróżnorodność środowiska naturalnego… Długo by można wymieniać ich zalety.  Posadzone przez wieliczan drzewa i krzewy będą służyć nam wszystkim, będą też stanowić dodatkową barierę ochronną dla miasta od strony Baryczy” – wyjaśnia Damian Konieczny, Dyrektor Wykonawczy Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 

Dajmy dobry przykład

Akcja organizowana jest we współpracy z Powiatem wielickim w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej #drzewodlaklimatu. Projekt jest współfinansowany ze środków projektu LIFE  EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

Swój udział w akcji zapowiedzieli już pracownicy kopalni, a także strażacy z wielickiej OSP – “Działalność OSP na co dzień to nie tylko ratownictwo pożarowe i prewencja, ale także zaangażowanie w lokalne inicjatywy. Szczególnie chętnie nasi strażacy biorą udział w  akcjach o charakterze społecznym i ekologicznym, takich jak akcja zielonych płuc dla Wieliczki” – zapewnia Tomasz Broniowski, Prezes OSP Wieliczka.

Regulamin akcji „Zielone płuca dla Wieliczki. Posadź z nami 1 000 drzew”

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem“) określa warunki akcji (dalej jako „Akcja”) sadzenia 1 000 drzew i krzewów na terenach Kopalni Soli „Wieliczka” w dniu 9 kwietnia 2022 roku.
 2. Organizatorem Akcji jest:

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. z siedzibą w Wieliczce, 32-020, przy ulicy Park Kingi 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278401, kapitał zakładowy: 21 000 000 złotych, wpłacony w całości, NIP: 6830003427, REGON: 000041683

Partnerami Akcji są:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka, NIP: 6831742730

Fundacja Aeris Futuro, Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000251803, NIP: 9452053376, REGON: 120209543

 • 3. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Akcji oraz warunki organizacyjne.
 • 4. Uczestnik – osoba zgłoszona do udziału w Akcji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 • 5. Biuro Akcji:

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Dział Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka, e-mail: pr@kopalnia.pl

 • 6. Regulamin Akcji jest dostępny w Biurze Akcji oraz na stronie internetowej www.kopalniawieliczka.eu/aktualnosci

§ 2 Cel Akcji

 1. Udział w Akcji jest bezpłatny. Uczestnicy Akcji nie ponoszą żadnych kosztów z nią związanych.
 2. Wszelkie informacje związane z realizacją Akcji można uzyskać w Biurze Akcji.

§ 3 Uczestnicy

 1. Wolę uczestnictwa w Akcji należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: pr@kopalnia.pl do dnia 31 marca 2022 roku. Zgłoszenia może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w §7.
 3. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 4. Z racji ograniczonej puli drzew i krzewów do zasadzenia (1 000 sztuk) na udział wpływ będzie miała również kolejność nadesłania zgłoszeń. W treści zgłoszenia Uczestnik winien zadeklarować liczbę drzew lub krzewów, które zamierza zasadzić w ramach Akcji.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika, liczbę osób towarzyszących, preferowany kontakt: e-mail lub numer telefonu. E-mail lub podany numer telefonu zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie do przekazania informacji dotyczących organizacji oraz przebiegu Akcji.
 6. Zgłoszenia będą weryfikowane przez Biuro Akcji na bieżąco do dnia 31 marca 2022 roku. Osoby zgłaszające się otrzymają maila zwrotnego z potwierdzeniem udziału w Akcji oraz z dodatkowymi informacjami.

§ 4 Przebieg Akcji

 1. Dnia 9 kwietnia 2022 roku w 3 miejscach w Wieliczce oraz w 1 przy granicy z Krakowem (Barycz) zostanie posadzonych 1 000 drzew oraz krzewów.
 2. Przedsięwzięcie odbędzie się w dwóch turach.  Zbiórka Uczestników przy szybie Tadeusza Kościuszki: I tura o godzinie 10.00, II tura o godzinie 14.00. Na zasadzenie drzew Uczestnicy w ramach każdej tury będą mieli ok. 4 godziny.
 3. Organizator jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa Uczestników.
 4. Organizator zapewni Uczestnikom bezpłatne: transport w miarę potrzeb do i z miejsc sadzenia drzew, sadzonki oraz niezbędne do pracy narzędzia.
 5. Każdy Uczestnik, którzy zasadzi minimum 10 drzew i krzewów, otrzyma bilet na zwiedzanie Trasy Turystycznej w Kopalni Soli „Wieliczka”. Bilet nie podlega wymianie na gotówkę.

§ 6 Prawa i obowiązki

 1. Uczestnik Akcji, dokonując zgłoszenia, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 7 Dane osobowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestKopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: iod.sa@kopalnia.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych 
Uczestnictwo w Akcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminieart. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach określonych w niniejszym Regulaminie poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na przesłaniu zgłoszenia drogą elektroniczną.
Dochodzenie roszczeńart. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – obrona przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników Akcji wobec Organizatora) 
Tabela dotycząca przetwarzania danych. Cel oraz podstawa prawna
 • 4. Odbiorcami  Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umowy i zgodnie z jego poleceniami (w szczególności firmy z branży IT świadczące usługi na rzecz Administratora), z zastrzeżeniem innych podmiotów, którym obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.
 • 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu (przeprowadzenia Akcji), dla którego zostały zebrane, a po jego realizacji przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń oraz zgodnie z obowiązującymi u Administratora przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).
 • 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu, w zakresie określonym w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
 • 7. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Może Pani/Pan realizować te prawa w szczególności poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  (wskazane w pkt. 2 powyżej), 
 • 8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Akcji na podstawie niniejszego Regulaminu.
 • 9. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z cofnięciem zgłoszenia udziału w Akcji. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych nie będzie wiązało się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Akcji.
 2. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dotyczących Akcji mają charakter jedynie informacyjny.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm).
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie www.kopalniawieliczka.eu/aktualnosci.
 5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od daty podania go do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.kopalniawieliczka.eu/aktualnosci Zmiana Regulaminu nie narusza praw osób, które przesłały zgłoszenie udziału w Akcji przed wejściem w życie zmian.
 6. Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji Akcji, w tym ewentualne zmiany Regulaminu Akcji, będą ogłaszane na Stronie Internetowej Organizatora www.kopalniawieliczka.eu.