Kopalnia Soli „Wieliczka” jest jedną z największych firm w regionie, znanym oraz cenionym pracodawcą. To przedsiębiorstwo z ponad 700-letnią historią, które nieustannie się rozwija.  

Kopalnia to odpowiedzialny pracodawca, który stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo oraz rozwój swoich pracowników, co w połączeniu z tradycją i górniczą tożsamością oraz odpowiedzialnym stylem zarządzania czyni z niej godnego zaufania pracodawcę.

Zobacz aktualne oferty pracy. Osoby zainteresowane pracą w Kopalni Soli „Wieliczka” prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem formularza.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje.

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnie, wskazane poniżej spółki z Grupy Kopalnia Soli Wieliczka (dalej „Grupa KSW”):

a)      Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka

b)     Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., Park Kingi 10, 32‑020 Wieliczka

 (zwane dalej łącznie: „Współadministratorami”).

  1. Na podstawie umowy o współadministrowanie, Współadministratorzy wspólnie ustalili cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w obszarze rekrutacji pracowników. Współadministratorzy uzgodnili, w szczególności, że każdy ze Współadministratorów będzie  odpowiedzialny za realizacje obowiązków informacyjnych wobec kandydatów do pracy tj. przekazywanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy w sprawach ochrony danych osobowych: IOD Kopalni Soli Wieliczka S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka, email: iod.sa@kopalnia.pl.
  2. Każdy ze Współadministratorów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. – iod.sa@kopalnia.pl , Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. – iod@kopalnia.pl,   
  3. Współadministratorzy będą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danych
Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniuart. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny – art. 221 § 1 Kodeks Pracy)
art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) 
art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda – wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie danych i dokumentów aplikacyjnych na wskazany adres email lub poprzez system rekrutacyjny) w przypadku przekazania przez kandydata szerszego zakresu danych niż jest to wskazane w przepisach prawa
Wykorzystanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji w Grupie KSWart. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda w formie oświadczenia  lub poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie danych i dokumentów aplikacyjnych na wskazany adres email lub poprzez system rekrutacyjny)
  1. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Współadministratorów, w szczególności obsługę informatyczną strony internetowej https://www.kopalnia.pl, podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, podmioty świadczące usługi doradztwa personalnego,  a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. 
  2. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane:

a)   do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko;

b)   w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora – do momentu wycofania tej zgody,

Po wskazanym wyżej okresie, dane osobowe przechowywane będą przez czas, jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

a)   w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

b)   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

c)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

  1. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Może Pani/Pan realizować te prawa poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres punktu kontaktowego (wskazanego w pkt. 2 powyżej), jak również wobec każdego ze Współadministratorów.

Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.