Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 12.03.2019
Temat „Zabudowa transformatora wraz z modernizacją rozdzielni niskiego i średniego napięcia przy szybie Kinga”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Rafał Pasek - Dyrektor ds. Energomechanicznych,
Henryk Kasprzycki - Nadsztygar ds. Elektrycznych,
Jerzy Nawalany - Sztygar Oddziałowy Oddziału Utrzymania Ruchu Elektrycznego Powierzchnia,
Krzysztof Burski - Sztygar Zmianowy,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 12.03.2019r. zamieszczono opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

UWAGA
W dniu 13.03.2019r. zamieszczono informację o zwołaniu zebrania zainteresowanych Wykonawców - wizja lokalna przewidziana jest na dzień 21.03.2019r na godz. 9.00.

UWAGA UWAGA
W dniu 15.03.2019r. zamieszczono zmianę ogłoszenia oraz zmianę treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, który został przesunięty na dzień 25.04.2019r.

W dniu 25.04.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 08.05.2019r. zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.


 

Biuletyn Informacji Publicznej