Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 08.01.2019
Temat Wyposażenie systemu bezprzewodowej transmisji głosu w słuchawki jednorazowego użytku

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Ewa Rozwadowska – Z-ca Kierownika Działu Logistyki,
Joanna Grochal – Specjalista ds. Logistyki,
Krzysztof Sobaniak – Specjalista ds. Informatyki
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 08.01.2019r. zamieszczono opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

W dniu 16.01.2019r. zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ.


 

Biuletyn Informacji Publicznej