Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 14.07.2017
Temat "Wykonanie remontu budynków w rejonie szybu Daniłowicz"

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jerzy Król – Kierownik Działu Infrastruktury Pwierzchniowej
Marek Iskra - Inspektor Nadzoru Budowlanego
b) w zakresie postępowania:
Marzena Siewruk – Koordynator Zespołu Zamówień Publicznych

W dniu 14.07.2017r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.


 

Biuletyn Informacji Publicznej