Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.06.2018
Temat Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza dla imprez terenowych oraz parkingu wielopoziomowego w rejonie stacji GSTR i budynku Warzelni

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jan Szpetkowski - Inspektor Nadzoru,
Adam Suślik - Główny Specjalista ds. Planowania i Inwestycji

b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 13.06.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 18.06.2018r. zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ.

W dniu 20.06.2018r. zazmieszczono wyjaśnienie treści SIWZ.

W dniu 22.06.2018r. zammieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 17.10.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej