Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 12.04.2019
Temat "Remont elementów zbrojenia w szybie Wilson”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Rafał Rasek - Dyrektor ds. Energomechanicznych,
Krzysztof Rozwadowski - Nadsztygar Urządzeń Mechanicznych i Wyciągów Szybowych,
Piotr Nędza - Z-ca Kierownika Oddziału Ruchu Mechanicznego Szybów i Urządzeń Dołowych,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 12.04.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami..

W dniu 06.05.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 17.05.2019r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej