Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 05.10.2018
Temat Obsługa serwisowa stacji wentylatorów przy szybie Kościuszko Kopalni Soli „Wieliczka"

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Rafał Pasek – Dyrektor ds. Energomechanicznych,
Krzysztof Rozwadowski – Nadsztygar urządzeń mechanicznych i wyciągów szybowych,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 05.10.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 15.10.2018r. zamieszczono:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
- zmianę treści SIWZ,
UWAGA! Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert do dnia 19.10.2018r.


 

Biuletyn Informacji Publicznej