Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 02.03.2018
Temat "Kontrola komór wysokich"

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Sławomir Stoch – Dyrektor ds. Górniczych, I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
Krzysztof Szarek - Kierownika Działu Górniczego
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 02.03.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 12.03.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 23.03.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej