Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 18.02.2019
Temat "Kontrola komór wysokich"

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Marian Maj – Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego,
Sławomir Stoch – Dyrektor ds. Górniczych, I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,
Krzysztof Szarek - Kierownik Działu Górniczego,
Paweł Ulmaniec - Kierownik Działu Mierniczo-Geologicznego, Główny Mierniczy Górniczy,
Sebastian Tobola - Nadsztygar Górniczy
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 18.02.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami..

W dniu 28.02.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 15.03.2019r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej