Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 14.01.2019
Temat "Dostawa środka do produkcji soli - antyspieniacz"

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Ewa Rozwadowska – Z-ca Kierownika Działu Logistyki,
Paweł Janus - Specjalista ds. Utylizacji Wycieków,
Stanisław Strug - Specjalista ds. Logistyki,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 14.01.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 22.01.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 14.02.2019r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej