Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 26.07.2018
Temat Dostawa sprzętu komputerowego

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Sobaniak – Specjalista ds. Informatyki,
Joanna Grochal – Specjalista ds. Logistyki
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 26.07.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 31.07.2018r. zamieszczono wyjaśnienia treści SIWZ.

W dniu 02.08.2018r. zamieszczono zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Zamawiający zmienił dzień składania i otwarcia ofert na 10.08.2018r. Szczegóły znajdują się w zmianie SIWZ oraz ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia z dnia 02.08.2018r.

W dniu 03.08.2018r. zamieszczono zmianę treści SIWZ nr 2, zmianę ogłoszenia o zamówieniu, ujednoliconą wersję SIWZ, zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ/wzoru umowy.

UWAGA ! W dniu 03.08.2018r. Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 14.08.2018r. Szczegóły znajdują się w zmianie SIWZ nr 2 z dnia 03.08.2018r. 

W dniu 14.08.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 13.09.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej