Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 10.01.2019
Temat „Dostawa piasku podsadzkowego.”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Ewa Rozwadowska

Grzegorz Albiński

Piotr Kmiecik

Krzysztof Szarek

Michał Źróbek
b) w zakresie postępowania:
Krystyna Kucharczyk-Gondek

W dniu 10.01.2019r. zamieszczono opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

UWAGA.

Zgodnie z zapisem rozdziału XIII pkt. 3, Zamawiający  przypomina, że ofertę należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej. Nie dopuszcza sie złożenia oferty w formie skanu opatrzonego podpisem elektronicznym.

W dniu 30.01.2019 r zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ.

W dniu 08.02.2019 r zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ.

W dniu 11.02.2019r zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ.

W dniu 14.02.2019 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 15.02.2019 r zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.

W dniu 18.02.2019r zamieszczono informację o unieważnieniu czynności w postępowaniu.

W dniu 01.04.2019r zamieszczono informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej.


 

Biuletyn Informacji Publicznej