Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 08.11.2018
Temat Dostawa materiałów i wyrobów hutniczych oraz materiałów spawalniczych

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Zbigniew Morel – Kierownik Działu Logistyki,
Grzegorz Albiński – Starszy Referent ds. Logistyki,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 08.11.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

UWAGA

W dniu 16.11.2018r. zamieszszczono:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
- wyjaśnienie treści SIWZ,
- zmianę treści SIWZ,
- tekst jednolity po zmianie załącznika nr 1 do SIWZ/oferty/wzoru umowy (dla części I zamówienia)

W związku z powyższym prosimy o składanie ofert na aktualnym formularzu oferty (tekst jednolity po zmianie załącznika nr 1 do SIWZ/oferty/wzoru umowy).

Jednocześnie informujemy, iż zostaje przesunięty termin otwarcia ofert na 23.11.2018r.

W dniu 23.11.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 17.12.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej