Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 03.06.2019
Temat „Dostawa materiałów elektrycznych - kable średniego i niskiego napięcia oraz oprawy oświetleniowe” – część II zamówienia – dostawa kabli średniego napięcia

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Władysław Rudkowski
Grzegorz Albiński

b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski

W dniu 03.06.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami..


 

Biuletyn Informacji Publicznej