Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 09.04.2018
Temat Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero oraz wyposażenia biurowego

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Zbigniew Morel – Kierownik Działu Logistyki
Ewa Rozwadowska – Zastępca Kierownika Działu Logistyki
b) w zakresie postępowania:
Władysław Rudkowski – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Część I zamówienia – dostawa materiałów biurowych i papieru ksero
Część II zamówienia – dostawa wyposażenia biurowego

W dniu 18.04.2018r. zamieszczono:
- wyjaśnienia treści SIWZ
- zmianę SIWZ
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

UWAGA! Przedłużono termin składania ofert


 

Biuletyn Informacji Publicznej