Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 30.01.2019
Temat Wykonanie zabudowy galerii kontrolnej w komorze Saurau

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 12.02.2019 r. do godz. 11.00 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 12.02.2019 r. o godz. 11.30

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a)   w zakresie przedmiotu zamówienia:

Marian Maj – Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

Sławomir Stoch – Dyrektor ds. Górniczych, I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

Paweł Ulmaniec – Kierownik Działu Mierniczo-Geologicznego

Sebastian Tobola – Nadsztygar Górniczy

b)   w zakresie postępowania:

Beata Stolarz - Specjalista ds. Zamówień

W dniu 20.02.2019r.  zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.


 

Biuletyn Informacji Publicznej