Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 21.06.2018
Temat Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zewnętrznej powierzchni zbiorników ZB-1 i ZB-4

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 29.06.2018 r. do godz. 11.30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Budynek Zarządu, parter, pokój nr A.2 w dniu 29.06.2018 r. o godz. 13.00

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:
Andrzej Dudczak, Marek Iskra, Paweł Janus

b) w zakresie postępowania:
Anita Kwiatek-Bukowska

UWAGA - TERMIN PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ:
W dniu 26.06.2018r. o godzinie 09:00 odbędzie się wizja lokalna z udziałem zainteresowanych Oferentów. Uczestnictwo w wizji jest dobrowolne.

W dniu 26.06.2018r. zostały zamieszczone wyjaśnienia treści specyfikacji zamówienia.

w dniu 10.07.2018r. została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej