Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 02.08.2017
Temat Wykonanie remontu posadzki na rampie załadowczej przy magazynie soli w budynku Warzelni

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jerzy Król – Kierownik Działu Infrastruktury Powierzchniowej,
Marek Iskra – Inspektor Nadzoru Budowlanego
b) w zakresie postępowania:
Marzena Siewruk – Koordynator Zespołu Zamówień Publicznych


 

Biuletyn Informacji Publicznej