Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.07.2017
Temat Wykonanie remontu posadzki na rampie załadowczej przy magazynie soli w budynku „Warzelni”

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jerzy Król – Kierownik Działu Infrastruktury Powierzchniowej,
Marek Iskra – Inspektor Nadzoru Budowlanego
b) w zakresie postępowania:
Marzena Siewruk – Koordynator Zespołu Zamówień Publicznych

W dniu 14.07.2017 r. zamieszczono wyjaśnienia treści Specyfikacji Zamówienia.

W dniu 18.07.2017 r. zamieszczono wyjaśnienia treści Specyfikacji Zamówienia.

W dniu 26.07.2017 r. zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.


 

Biuletyn Informacji Publicznej