Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 08.10.2018
Temat Wykonanie remontu pomieszczeń warsztatu oddziału wentylacji wraz z magazynem (II postępowanie)
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok..

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jan Szpetkowski – Kierownik Działu Infrastruktury Powierzchniowej,
Marek Iskra – Główny Specjalista ds. Budowlanych,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 15.10..2018 r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna wraz z dokumentami wymienionymi w Specyfikacji Zamówienia.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1 Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 15.10.2018 r. o godz. 12.30

W dniu 18.10.2018r. zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.


 

Biuletyn Informacji Publicznej