Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 25.10.2018
Temat „Wykonanie remontu pomieszczeń warsztatu oddziału wentylacji wraz z magazynem”

Wszelkie informacje dotyczace niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 02.11..2018 r. do godz. 11:30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Budynek Zarządu, parter, pokój nr A.2 w dniu 02.11..2018 r. o godz. 12.00

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jan Szpetkowski
Marek Iskra

b) w zakresie postępowania:
Krystyna Kucharczyk-Gondek

W dniu 08.11.2018 r, zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


 

Biuletyn Informacji Publicznej