Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 04.02.2019
Temat Wykonanie remontu kapitalnego agregatu sprężarkowego AST-75G

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 12.02.2019r. do godz. 11.00 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 12.02.2019r. o godz. 11.15.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Rafał Pasek - Dyrektor ds. Energomechanicznych

Rafał Batko - Kierownik Oddziału Ruchu Mechanicznego Szybów i Urządzeń Dołowych

Ireneusz Rozwadowski - Nadsztygar Urządzeń Mechanicznych i Wyciągów Szybowych

Henryk Kasprzycki - Nadsztygar ds. Elektrycznych

b)    w zakresie postępowania:

Beata Stolarz –  Specjalista ds. Zamówień

W dniu 18.02.2019r. zamieszczono informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Biuletyn Informacji Publicznej