Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 20.04.2018
Temat Wykonanie remontu generalnego urządzenia - kołowrót zgarniakowy typu DEKO2-55z

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok..

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 27.04.2018 r. do godz. 11.30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna wraz z dokumentami wymienionymi w Specyfikacji Zamówienia.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1 Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 27.04.2018 r. o godz. 12.30

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:
Grzegorz Pietrzyk – p.o. Kierownika Oddziału Górniczego Zabezpieczenia i Transportu, Sztygar Oddziałowy,
Sławomir Stoch - Dyrektor ds. Górniczych, I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 20.04.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 15.05.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej