Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.04.2019
Temat Wykonanie remontu generalnego kołowrotu zgarniakowego typu DEKO2-55z

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 23.04.2019r. do godz. 11.00 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1. Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 23.04.2019r. o godz. 11.30.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Grzegorz Pietrzyk – Kierownik Oddziału Górniczego Zabezpieczenia i Transportu
Sławomir Stoch - Dyrektor ds. Górniczych
Krzysztof Szarek - Kierownik Działu Robót Górniczych
b) w zakresie postępowania:
Beata Stolarz – Specjalista ds. Zamówień

UWAGA 
Kopalnia Soli "Wieliczka" S. A. informuje, że w związku z otrzymanymi pytaniami w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz zmianą zapisów Specyfikacji Zamówienia zostaje przesunięty termin składania i otwarcia ofert na dzień 26.04.2019r.

W dniu 19.04.2019r. zamieszczono  wyjaśnienie i zmianę treści Specyfikacji Zamówienia oraz tekst jednolity zmienionej Specyfikacji Zamówienia wraz ze wzorem umowy. 

W dniu 08.05.2019r. zmieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej