Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 15.03.2019
Temat Wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia poprzeczni Stampfer od szybu Kościuszko do podłużni Koerber

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 26.03.2019 r. do godz. 11.00 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1.
Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 26.03.2019 r. o godz. 11.15.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Sławomir Stoch - Dyrektor ds. Górniczych, I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
Krzysztof Szarek - Kierownik Działu Górniczego
Paweł Ulmaniec - Kierownik Działu Mierniczo-Geologicznego
Sebastian Tobola – Nadsztygar Górniczy
b) w zakresie postępowania:
Grzegorz Burda – Specjalista ds. Zamówień

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono w dniu 05.04.2019r.


 

Biuletyn Informacji Publicznej