Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 14.03.2019
Temat Wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia komory Maria Teresa II

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 26.03.2019 r. do godz. 11.00 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1. Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 26.03.2019 r. o godz. 11.30

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Sławomir Stoch - Dyrektor ds. Górniczych, I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
Krzysztof Szarek - Kierownik Działu Robót Górniczych
Paweł Ulmaniec - Kierownik Działu Mierniczo-Geologicznego
Sebastian Tobola – Nadsztygar Górniczy
b) w zakresie postępowania:
Beata Stolarz – Specjalista ds. Zamówień

W dniu 08.04.2019 r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej