Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 08.05.2019
Temat Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia komory III/288 w celu lokowania urobku na poz. III (rejon podł. Plener) Kopalni Soli Wieliczka

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 17.05.2019 r. do godz. 11.00 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1. Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 17.05.2019 r. o godz. 11.30

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Dańda - Dyrektor ds. Inwestycji
Wiesław Wiewiórka – Nadsztygar Górniczy
Filip Jarek –Sztygar zmianowy
b) w zakresie postępowania:
Beata Stolarz – Specjalista ds. Zamówień


 

Biuletyn Informacji Publicznej