Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 12.03.2019
Temat Wykonanie dokumentacji projektowej wykonania pochylni z chodnika Świętosławskie na poziomie I Kopalni

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 21.03.2019 r. do godz. 11.00 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1.
Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 21.03.2019 r. o godz. 11.30

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jan Kucharz – Kierownik Zespołu Oceny Projektów
Tadeusz Stalmach – Starszy Inspektor Nadzoru Inwestycji Dołowych
b) w zakresie postępowania:
Beata Stolarz – Specjalista ds. Zamówień

W dniu 19.03.2019r. zamieszczono wyjaśnienie treści Specyfikacji Zamówienia.

W dniu 01.04.2019r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej