Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 06.06.2018
Temat Wykonanie dokumentacji projektowej pn: „Projekt techniczny zabezpieczenia poprzeczni Baum poz. IIw

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok..

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 14.06.2018 r. do godz. 11.30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna wraz z dokumentami wymienionymi w Specyfikacji Zamówienia.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1 Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 14.06.2018 r. o godz. 12.00

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji,
Andrzej Trzósło – Nadsztygar Górniczy,
Kamil  Broniowski – Nadsztygar Górniczy,
b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 03.07.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. 


 

Biuletyn Informacji Publicznej