Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.06.2019
Temat Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej budowy węzła iniekcyjnego w Kopalni Soli Wieliczka S.A.

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 21.06.2019 r. do godz. 11.00 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1.

Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 21.06.2019 r. o godz. 11.30

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:

Jan Szpetkowski      Kierownik Działu Infrastruktury Powierzchniowej,

Jerzy Król                Główny specjalista ds. Infrastruktury,

Marek Iskra              Główny Specjalista ds. Budowlanych,

Rafał Pasek              Dyrektor ds. Energomechanicznych,

 

Jerzy Nawalany       Sztygar Oddziałowy Oddziału Utrzymania Ruchu                           Elektrycznego Powierzchnia,

Krzysztof Szarek     Kierownik Działu Robót Górniczych,

 

Piotr Kmiecik           Nadsztygar,

b) w zakresie postępowania:

Grzegorz Burda          Specjalista ds. Zamówień


 

Biuletyn Informacji Publicznej